Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Pagtaengan Ken Salun-At

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Sungbatan ti Ama

  Ti asawa a lalaki ken ama isu ti pangulo dagiti sangacabbalayan. Isu ti kitaen ti asawa a babai a pagurayanna ti ayat ken dungngo, ken pagpatulonganna iti pannacasursuro dagiti ububbing; ket nalinteg daytoy. Dagiti ububbing annac ida ti lalaki a cas met ti babai, ket iti easta ti lalaki pacaangayanna met coma ti pagimbaganda. Dagiti annac kitaenda ti amada a pagpatulongan ken pagpaidalananda; ti ama masapulna nga icutan ti nalinteg a capanunutan maipapan iti biag wenno ania a kita ti influencia ken pannakicadcadua a rumbeng a manglicmut iti familiana; ket cangrunaan ngem amin paitura-PKS 220.3

  van coma iti panagayat ken panagbuteng iti Dios ken gapu iti pannursuro ti Saona tapno mabalinna nga idalan dagiti sacsaca dagiti annacna iti nalinteg a dalan.PKS 221.1

  Ti ama isu ti manangaramid ti linteg nga agpaay iti sangacabalayan; ket, cas ken Abraham, aramidenna coma a ti linteg ti Dios isut annuroten ti balayna. Ti Dios kinunana maipapan ken Abraham, “Isu ti naamammoc, nga ibilinnanto cadagiti annacna ken iti balayna iti calpasanna, a surotenda ti dalan ni Jehova.”1Genesis 18:19 Idiay balayna awantot nainbasolan a liway iti panangsubana iti dakes; awantot nacapuy, nanengneng, ken pangpagpagusto a favoritismo ; awan panangituloc iti pagaammona nga annongna gapu iti kiddaw ti biddut nga ayat. Ni Abraham saan laeng nga itednanto ti nalinteg a pannursuro, ngem saranayennanto pay ti autoridad dagiti nalinteg ken umisu a linlinteg. Ti Dios intedna dagiti annuroten nga alaga- dentayo. Dagiti ububbing dida rebbeng ti mabaybay-an a sumiasi manipud iti natalged a dana a nasalaysay iti sao ti Dios, tapno mapanda cadagiti daldalan nga agturong iti peggad, a silulucat iti amin a sikig. Buyogen tiPKS 221.2

  ayat ngem sititibker, ken buyogen ti kinaanus ken naincararagan a bannog, gawidantay dagiti nakillo a tartarigagayda, ket paidamantay dagiti pagduyosan ti ricnada.PKS 222.1

  Ti ama rebbengna nga ipaganetget iti familiana dagiti nainginget a cababalin—kinapigsa, kinalinteg. kinasingpet, kinaanus, kinatured, kinagaget, ken kinamanagservi. Ket daydiav kiddawenna cadagiti annacna rebbengna nga aramiden met, ket iti casta pagpatuladna dagitoy a cababalin iti araramidna.PKS 222.2

  Ngem, amma, dicay coma patacroten dagiti annacyo. Pagbuyogenyo ti ayat ken ti autoridad, ti kinadungngo ken ti natibker a panangipagel. Dagiti dadduma nga horas nga awan ar-aramidyo itedyo coma cadagiti annacyo; makiammoammocayo cadacuada; makicadduacayo cadacuada iti trabajoda ken iti ayayamda, ket gunodenyo ti panagtalecda. Parang-ayenyo ti pannakigayyemyo cadacuada, nangnangruna cadagiti annacyo a lallaki. Iti castoy a pamayan addanto napigsa nga influenciayo nga agpaay iti imbag.PKS 223.1

  Ti ama rebbengna nga aramiden ti pasetna iti pannacapagbalin ti balay a naragsac. Uray ania dagiti pacadanagan ken pacariribucanna iti negocio, dina coma palubosan ida a mangrutap iti familiana; isu sumrec coma iti uneg ti balayna a cacuyog dagiti isem ken naragsac a sao.PKS 223.2

  Iti maysa a caipapanan, ti ama isu ti pannacasacerdote ti sangacabalayan, ket isu ti mangidaton iti altar ti familia ti sacrificioda iti bigat ken iti rabii. Ngem ti asawa a babai ken dagiti annac rebbengda met ti tumimpuyog iti cararag, ken iti canta a pagdaydayaw. Iti bigat. casangoanan ti ipapanaw ti ama a mapan iti inaldaw a trabajona, ummongenna coma dagiti annacna iti lawlawna, ket idinto nga agparintumeng iti sango ti Dios, italecna ida iti panangaywan ti nailangitan nga Ama. Inton malabesen dagiti dandanag iti aldaw, ti familia sangsangeatimpuyogda coma manen a mangidaton iti cararag ti panagyaman ken mangipauli iti cancanta a pagdaydayaw. cas pangbigbigda iti panangaywan ti Dios cabayatan ti aldaw.PKS 223.3

  Amma ken inna, nupay casano caadu ti trabajoyo, dicay coma liwayan nga ummongen ti familiayo iti licmut ti altar ti Dios. Dawatenyo ti panagbantay dagiti nasantoan nga angeles iti balayyo. Laglagipenyo a dagiti ayayatenyo nga annac addada a maisarang cadagiti sulisog. Adda inaldaw a pacariribucan a sumaranget iti daná dagiti agtutubo ken lallacay. Dagiti mayat nga agbiag iti naanus, naayat ken naragsac a biag masapul nga agcararagda. Gapu laeng iti cancanayon a panangawattayo ti tulong nga aggapu iti Dios ti pacabalinantayo nga agballigi iti bagitayo.PKS 223.4

  Ti balay isu comat maysa a lugar a pagtaengan ti kinaragsac, kinatacneng, ken ayat; ket sadinoman a pagtaengan dagitoy a parabur, agtaengto met ti kinaragsac ken talna. Mabalin nga adda riribuc a sumrec, ngem dagitoy isudat gasat ti sangcataoan. Palubosam a ti anus panagyaman, ken ayat isudat agsilnag iti uneg ti puso, numanpay ti aldaw mabalin a cancanayon a naulep. Dagiti angeles ti Dios agtaengda iti casta a balay.PKS 224.1

  Palubosam a ti asawa a lalaki ken ti asawa a babai adalenda coma ti pagragsacan ti maysa ken maysa ket dida agliway a mangaramid cadagiti babassit a kinatacneng ken naayat nga araramid a macaparagsac ken macaparaniag iti biag. Ti naananay a panagtalec isu coma ti agari iti nagbaetan ti asawa a lalaki ken ti asawa a babai. Agtimpuyogda coma a mangpanunut iti sungbatanda. Agtimpuyogda coma nga agtrabajo gapu iti cangatoan a pagimbagan dagiti annacda. Uray caanoman dida coma aramiden iti sangoanan dagiti annacda ti panangdillawda iti piano ti maysa ken maysa wenno ti panangcuestionda iti panangipato ti maysa ken maysa. Ti asawa a babai annadanna coma tapno dina aramiden a naricricut ti trabajo ti asawa a lalaki cadagiti annacda. Ti asawa a lalaki saranayenna coma dagiti imima ti asawana, ket itedna kencuana dagiti nainsiriban a balacad ken naayat pammatured.PKS 224.2

  Awan coma ti bangen ti kinalamiis ken ilem a mapalubosan a tumacder iti nagbaetan dagiti nagannac ken dagiti annac. Palubosam a dagiti nagannac makiammoammoda cadagiti annacda, ket birokenda nga ammoen dagiti paggustoanda ken pagayatanda, sumrecda cadagiti ricricnada, ket dutdutenda a paruaren ti naguneg cadagiti puspusoda.PKS 224.3

  Nagannac, palubosanyo a dagiti annacyo makitada ti panagayatyo cadacuada, ket aramidenyonto ti amin a mabalinyo a pammaragsac cadacuada. No aramidenyo ti casta, dagiti panangipagel a masapulyo nga aramiden cadacuada dacdackelto ti turayda cadagiti naganus nga isisipda. Iturayanyo dagiti annacyo a buyogen ti dungngo ken caasi, ket laglagipenyo a “dagiti angelda sadi langit agnanayon a makitada ti langa ni Amac nga adda sadi langit.”2Mateo 18:10 No tarigagayanyo a dagiti angeles aramidenda ti trabajoda nga inted ti Dios cadacuada gapu cadagiti annacyo, makitulongcayo ngarud cadacuada babaen ti panangaramidyo met ti pasetyo.PKS 225.1

  Dagiti ubbing a napadackel babaen ti nainsiriban ken nadungngo a panangidalan ti maysa a napudno a balay, didanto calicaguman ti pumanaw tapno inda agbiroc ti ragragsac ken pakicuycuyogan. Ti dakes dinanto maawis ida. Ti espiritu nga agari iti balay sucogennanto ti cababalinda; iruamdanto dagiti ugali ken pamunganayan nga agservinto a nalagda a defensada a bumusor cadagiti sulisog inton panawanda ti linong ti balay tapno alaenda ti saadda iti lubong.PKS 225.2

  Dagiti ubbing a cas met dagiti nagannac adda napateg nga annongda iti uneg ti balay. Maisuro coma cadacuada nga isuda adda pasetda iti compñaia ti balay. Isuda mapacanda ken macawesanda ken maayatda ken maaywananda; ket sungbatanda coma dagitoy adu a parabur babaen ti panangawitda iti pasetda nga awit ti balay, ket iyegda ti amin a ragsac a mabalinda nga iyeg iti familia a nacaicamcamenganda.PKS 225.3

  Dagiti annac pasaray masulisogda nga agalimuteng no magawidanda; ngem iti ududina benditoendanto dagiti dadackelda gapu iti matalec a panangaluad ken nainget a panangsiput a nangbantay ken nangidalan cadacuada idi tawen nga awan pay padpadasda.PKS 225.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents