Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Romanian Corrected Cornilescu Version

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Matei 26

  1 După ce a isprăvit Isus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor Săi: RCCV — Matei 26:1

  2 „Știți că după două zile va fi Paștile; și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit!” RCCV — Matei 26:2

  3 Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa; RCCV — Matei 26:3

  4 și s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleșug și să-L omoare. RCCV — Matei 26:4

  5 Dar ziceau: „Nu în timpul praznicului, ca să nu se facă tulburare în norod.” RCCV — Matei 26:5

  6 Când era Isus în Betania, în casa lui Simon, leprosul, RCCV — Matei 26:6

  7 s-a apropiat de El o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump; și, pe când stătea El la masă, ea a turnat mirul pe capul Lui. RCCV — Matei 26:7

  8 Ucenicilor le-a fost necaz, când au văzut lucrul acesta, și au zis: „Ce rost are risipa aceasta? RCCV — Matei 26:8

  9 Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump, și banii să se dea săracilor.” RCCV — Matei 26:9

  10 Când a auzit Isus, le-a zis: „De ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de Mine. RCCV — Matei 26:10

  11 Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe Mine nu Mă aveți totdeauna. RCCV — Matei 26:11

  12 Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare. RCCV — Matei 26:12

  13 Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” RCCV — Matei 26:13

  14 Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă RCCV — Matei 26:14

  15 și le-a zis: „Ce vreți să-mi dați, și-L voi da în mâinile voastre?” Ei i-au cântărit treizeci de arginți. RCCV — Matei 26:15

  16 Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit, ca să dea pe Isus în mâinile lor. RCCV — Matei 26:16

  17 În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus și I-au zis: „Unde vrei să-Ți pregătim să mănânci paștile?” RCCV — Matei 26:17

  18 El le-a răspuns: „Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: „Învățătorul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Paștile cu ucenicii Mei în casa ta.” RCCV — Matei 26:18

  19 Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit paștile. RCCV — Matei 26:19

  20 Seara, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. RCCV — Matei 26:20

  21 Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” RCCV — Matei 26:21

  22 Ei s-au întristat foarte mult și au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” RCCV — Matei 26:22

  23 Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid acela Mă va vinde. RCCV — Matei 26:23

  24 Negreșit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” RCCV — Matei 26:24

  25 Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învățătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu ești!” RCCV — Matei 26:25

  26 Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor, zicând: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu.” RCCV — Matei 26:26

  27 Apoi a luat un pahar și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beți toți din el; RCCV — Matei 26:27

  28 căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. RCCV — Matei 26:28

  29 Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăția Tatălui Meu.” RCCV — Matei 26:29

  30 După ce au cântat cântarea, au ieșit pe Muntele Măslinilor. RCCV — Matei 26:30

  31 Atunci Isus le-a zis: „În noaptea aceasta, toți veți găsi în Mine o pricină de poticnire; căci este scris: „Voi bate Păstorul, și oile turmei vor fi risipite.” RCCV — Matei 26:31

  32 Dar, după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea.” RCCV — Matei 26:32

  33 Petru a luat cuvântul și I-a zis: „Chiar dacă toți ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.” RCCV — Matei 26:33

  34 „Adevărat îți spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” RCCV — Matei 26:34

  35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Și toți ucenicii au spus același lucru. RCCV — Matei 26:35

  36 Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor: „Ședeți aici până Mă voi duce acolo să Mă rog.” RCCV — Matei 26:36

  37 A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să Se întristeze și să Se mâhnească foarte tare. RCCV — Matei 26:37

  38 Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.” RCCV — Matei 26:38

  39 Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” RCCV — Matei 26:39

  40 Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: „Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine! RCCV — Matei 26:40

  41 Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” RCCV — Matei 26:41

  42 S-a depărtat a doua oară și S-a rugat, zicând: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” RCCV — Matei 26:42

  43 S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. RCCV — Matei 26:43

  44 I-a lăsat din nou, S-a depărtat și S-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. RCCV — Matei 26:44

  45 Apoi a venit la ucenici și le-a zis: „Dormiți de acum și odihniți-vă!… Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. RCCV — Matei 26:45

  46 Sculați-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.” RCCV — Matei 26:46

  47 Pe când vorbea El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. RCCV — Matei 26:47

  48 Vânzătorul le dăduse semnul acesta: „Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneți mâna pe El!” RCCV — Matei 26:48

  49 Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus și I-a zis: „Plecăciune, Învățătorule!” Și L-a sărutat. RCCV — Matei 26:49

  50 Isus i-a zis: „Prietene, ce ai venit să faci, fă!” Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și L-au prins. RCCV — Matei 26:50

  51 Și unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. RCCV — Matei 26:51

  52 Atunci Isus i-a zis: „Pune-ți sabia la locul ei; căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. RCCV — Matei 26:52

  53 Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? RCCV — Matei 26:53

  54 Dar cum se vor împlini Scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple?” RCCV — Matei 26:54

  55 În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: „Ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să Mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în Templu, și n-ați pus mâna pe Mine. RCCV — Matei 26:55

  56 Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit. RCCV — Matei 26:56

  57 Cei ce au prins pe Isus, L-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. RCCV — Matei 26:57

  58 Petru L-a urmat de departe, până la curtea marelui preot; apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii, ca să vadă sfârșitul. RCCV — Matei 26:58

  59 Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus, ca să-L poată omorî. RCCV — Matei 26:59

  60 Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi RCCV — Matei 26:60

  61 și au spus: „Acesta a zis: „Eu pot să stric Templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile.” RCCV — Matei 26:61

  62 Marele preot s-a sculat în picioare și I-a zis: „Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva Ta?” RCCV — Matei 26:62

  63 Isus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel Viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” RCCV — Matei 26:63

  64 „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului.” RCCV — Matei 26:64

  65 Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: „A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula Lui. RCCV — Matei 26:65

  66 Ce credeți?” Ei au răspuns: „Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.” RCCV — Matei 26:66

  67 Atunci L-au scuipat în față, L-au bătut cu pumnii și L-au pălmuit, RCCV — Matei 26:67

  68 zicând: „Hristoase, prorocește-ne cine Te-a lovit?” RCCV — Matei 26:68

  69 Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis: „Și tu erai cu Isus Galileeanul!” RCCV — Matei 26:69

  70 Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: „Nu știu ce vrei să zici.” RCCV — Matei 26:70

  71 Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo: „Și acesta era cu Isus din Nazaret.” RCCV — Matei 26:71

  72 El s-a lepădat iarăși, cu un jurământ, și a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!” RCCV — Matei 26:72

  73 Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol.” RCCV — Matei 26:73

  74 Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoșul. RCCV — Matei 26:74

  75 Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Și a ieșit afară și a plâns cu amar. RCCV — Matei 26:75

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents