Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Magkari Ako Liwan

  Ang aton gid Ginoo sa Iya kaugalingon amo ang nagsaad sa Iya mga disipolos “Kon ako na nakakadto kag nakaaman sa inyo sing lugar, magakari ako liwan, kag pagadalhon ta kamo kaupod gid nakon.” Juan 14:3. Ang mahigugmaon nga Manluluwas, nga, sa iya mga ginadumdum ang kasubu sang Iya mga sumulonod, nagsugo sa mga manugtunda sa paglipay sa ila sing may paglaum nga magakari sia liwan sa iya gid kaugalingon nga lawas, kaangay sang iya pagsaka sadto anay sa langit.AP 266.1

  Sang nagatilindug ang mga disipolos nga nagatalangla sa langit sa pagdakup sing katapusan nga patuluk sa sadtong ila ginhigugma, ang ila atension nadakup sang mga pulong, “Mga lalaki nga taga Galilea, ngaa nga nagatululuk kamo sa langit? Ining Jesus nga ginbayaw sa langit gikan sa inyo, amo man ini ang iya pagbalik, subung nga nakit-an ninyo, nga nagsaka sa lingit.” Einuhatan 1:11. Ang paglaum nagdabdab sing bag-o liwan bangud. sa mga balita sang manugtunda. Ang mga disipolos “nagbalalik sa Jerusalem nga puno sang daku nga kalipay, kag dalayon sila sa simbahan, nga nagadalayaw kag nagapakamaayo sa Dios.” Lukas 24:52, 54. Wala sila nagakalalipay tungud kay nabulag sa ila si Jesus, kag nabilin sila sa pagpakig-away batok sa mga pagtilaw kag mga pagsulay sini nga kalibutan, kondi tungud sang pagpasalig sang mga manugtunda nga magabalik Sia liwan.AP 266.2

  Ang pagbantala sang ikaduha nga pagkari ni Kristo mangin amo Sia karon, subung sang paghimo anay sa iya sang ma-nugtunda sa mga bantay sa Bethlehem, ang maayo nga balita sang daku nga kalipay. Yadtong nagahiligugma sa pagkamatuud sa Manluluwas dili makapugung kondi magasinggit nga may kalipay sang pabantala nga natukud sa pulong sang Dios, nga Sia nga amo ang ginapungyotan sang ila paglaum sang walay katapusan nga kabuhi, magabalik liwan, dili nga pagaakigan, pagatamayon, pagasikwayon subung sadtong iya una nga pagkari, kondi sa gahum kag himaya, sa pagtubus sang iya mga tinawo. Yadtong mga wala nagahigugma sa Manluluwas, ang nagahandum nga dili Sia magkari; kag wala na sing labi ka sanag nga pamatuud nga ang mga iglesia nagbulag sa Dios nga mag-angay sa kaakig kag dumut nga nahimo sa sining manugbalita nga pinadala sang langit.AP 266.3

  Sang tanan nga dalagku nga mga hinulaghulag sa religion kutub sa mga adlaw sang apostoles, wala sing isa nga naglabi ka hilway sa pagkadilihimpit nga tawohanon kag daya ni Satanas sang sa sining hinulaghulag sang tingadlaw sang tuig 1844. Sa paninggit, “Yari karon, ang bana nagakari! Sugataa ninyo Sia,” ang mga nagahululat “nagbalangon, kag ginhimos nila ang ila mga sulo;” ginton-an nila ang pulong sang Dios nga may madalum nga kabalaka nga wala anay mapahayag.*Sang nagahilapit ang dag-on nga ang Manluluwas ginapaabut, ang mga tumoloo nagtoon sang palaangiran sang napulo-ka mga dalaga (Mateo 25:1-13) nga “nagdala sang ila mga sulo kag naggolowa sa tung ‘ng gabi,” ang paninggit, “Yari karon, ang bana nagakari! Sugataa ninyo sia.” Tungud sang kasami sini nga panawag, ang hinulaghu'ag sa sini nga panag-on gintawag: “Pan'nggit sa Tunga'ng Gabi.” May nag-upod sa sining balita nga manugdusdus nga gahum nga naghulag sang kalag. Wala sing pangduhaduha, wala sing pamangkot.AP 267.1

  Kasubung sang baha ang buluhaton nagsilhig sa ibabaw sang duta. Sumugud sa isa ka siudad pakadto sa isa ka siudad, sa isa ka bario pakadto sa isa ka bario, kag tubtub sa mga nabaw-ing nga mga kadutaan nagdangat sia, tubtub nga ang nagahululat nga mga tinawo sang Dios nakamadmad sing bug-os. Ang pagkapanatismo nadula sa atubangan sini nga pagbantala kaangay sang tun-og sa kaagahon sa atubangan sang adlaw. Ang mga tomoloo nakita sang ila mga pangduhaduha kag mga kagamu nga nagkakuha, kag ang paglaum kag kabaskug nagdabdab sa ila mga tagiposoon.AP 267.2

  Ang buluhaton hilway sa mga kalakasan nga gihapon nagapahayag kon may yara nga mga pagpanikasug nga tawohanon nga dili mapunggan sang influencia sang pulong kag espiritu sang Dios. Kaangay angay sia sa sadtong dag-on sa pagpaubus kag pagbalik sa Ginoo nga sa mga unang Israel nagsunod sa balita sa pagsabdong gikan sa Iya mga alagad. Nagadala sia sing kinaugali nga nagapat-in sail” buluhaton sang Dios sa kada panag-on. May yara nga diutay lamang nga mabaskug nga pagkinalipay, apang may madalum nga pag-usisa sang tagiposoon, pagpanuad sang mga sala, pagsikway sang kalibutan. Ang pagaman sa pagsugata sa Ginoo amo ang lulan sang tagsatagsa ka kalag nga nagahimumugto. May yara nga mapinadayonon nga pangamuyo, kag walay hawidhawid nga pagpanugyan sa Dios.AP 268.1

  Sa sadto nga panag-on may yara nga pagtoo nga nagadala sing sabat sa pangamuyo, —pagtoo nga nagatan-aw sa katumbasan nga balus. Kaangay sang tinulo sang ulan sa kigas nga duta, ang Espiritu sang bugay nagapanaug sa mga hanuut nga manugpangita. Yadtong nagapaabut sa madali sa pagtindug sa pag-atubang sa nawong kag nawong sa ila Manunubus, nagbatiag sing solemne nga kalipay nga dili mamitlang. Ang manugpahumuk, manugdaug nga gahum sang Espiritu Santo nagtunaw sang tagiposoon, sang ang Iya pagpakamaayo gin-ula sing bugana sa mga matutum kag mga matinoohon nga tawo.AP 268.2

  Sa dili maasoy nga handum yadtong nakabaton sang balita nagbalantay sang pagkari sang ila Manluluwas. Ang dag-on nga ila ginapaabut sa pagsugata sa Iya yari na. Gindangat nila ini nga oras upod sang pagkasolemne. Nagpahuway sila sa matam-is nga pagpakigpulong sa Dios, isa ka handum sang paghidaet nga mangin ila sa himaya nga palaabuton.AP 268.3

  Wala sing isa nga nakaagi sa sini nga paglaum kag pagsalig nga makalimot sadtong hamili nga mga oras sa paghulat. Sing mga pila ka semana sa wala pa ini nga oras mag-abut, ang mga buluhaton sa kalibutan halus ginpamayaan tanan. Ang mga hanuut nga mga tumoloo nag-usisa sing maid-id sang tagsatagsa ka hunahuna kag balatiagon sang ila mga tagiposaan kasubung sang sila vara sa tagumatayon nga kahimtangan nga sa pila ka mga oras magapiyong ang ila mga mata sa dutan-on nga talan-awon. Ang tanan nagbatyag sang pagkakinahanglan sang walay katubtuban nga kasanagan nga handa na sila sa pagsugata sa Manluluwas; ang ila maputi nga panapton amo ang kaputlian sang kalag, —ang karakter natinloan sa sala bangud sa manugtumbas nga dugo ni Kristo.AP 268.4

  Oh, nga may yara man kunta nga amo nga Espiritu sa mga nagapakatinawo sang Dios sa pag-usisa sang tagiposoon, sang amo man nga kahanuut, kag pagkalig-on sang pagtoo. Kon nagpadayon sila sa pagpaubus sang ila kaugalingon sa atubangan sang Ginoo kag ibayaw ang ila pag-ampo sa lingkoran nga pakilooyan, mangin umalangkon sila sang labing bugana nga pagpakamaayo nga labi sang sa ila na karon nabaton. May yara nga kakulang sa pagpangamuyo, diutay nga pagbatyag sang sala, kag ang kakulang sing buhi nga pagtoo nagabilin sa madamu nga imo sing bugay nga ginahatag sing bugana sang aton Manluluwas.AP 269.1

  Ang Dios nagtuyo sa pagtilaw sa Iya mga tinawo. Ang iya kamut nagtabon sang sayup sa pag-isip sang tagnaanon nga panag-on. Ang mga Adventista wala makasapu sang sayup sa sina nga panag-on ni nasapwan sia sang labing maalamon nila nga kasumpong.AP 269.2

  Ang panag-on sa pagpaabut nagtaliwan, kag si Kristo wala magpahayag sa pagluwas sa Iya mga tinawo. Yadtong mga may hanuut nga pagtoo kag paghigugma nga nagabalantay sa ila Manluluwas, nakaagi sa labing mapait nga pag kadula sing paglaum. Apang ang katuyoan sang Dios magakatuman: Nagatilaw Sia sang mga tagiposoon sadtong nagapakamanugbantay sang Iya pagpahayag. May madamu sa ila nga nag-impon lamang sa kahadluk. Ang ila pagsunod sa pagtoo wala makabaylo sang ila mga tagiposoon kon kabuhi. Sang wala mag-abut ang ila ginapaabut nga hitabu ini nga mga tawo nagsiling nga nadulaan sila sing paglaum; dili sila magtoo nga magaabut si Kristo. Sila amo ang una nga nagyubit sa pagpakasubu sa mga matuud nga mga tomoloo.AP 269.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents