Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Leksion nga Yara sa Pagpanumbas

  Ang importante nga mga kamatuuran nahanungud sa pagpanumbas ginatudlo sa landong nga pag-alagdan. Ginabaton man ang isa ka salili tungud sa makasasala, apaug ang sala wala ginapanasa sang dugo sang halad. Busa ang isa ka bagay ginhimo sa pagpasaylo sa iya sa sanktuaryo. Sa paghalad sang dugo, ang makasasala nagakilala sang kagamhanan sangAP 292.4

  kasugoan, ituad ang iya sala sa mga paglapas, kag magapahayag sang iya handum sang kapatawaran bangud sa pagtoo sa isa ka Manunubus nga magaabut; apang wala pagid sia maluwas sing bug-os sa sa paghimalaut sang kasugoan. Sa adlaw sang katumbasan ang pinakamataas nga saserdote, sang iya makuha ang halad gikan sa katilingban, magasulud sa labing balaan nga duug upod sang dugo sini nga halad, kag isablig sia sa ibabaw sang lingkoran nga pakilooyan, sa ibabaw sang kasugoan, sa paghatag sing katumanan sa iya mga kinahanglan. Niyan, sa oficio sang isa ka mananabang, pagakuhaon niya ang sala sa iya kaugalingon kag dal-on sila gikan sa sanktuaryo. Iya nga itungtung ang iya mga kamut sa olo sang kanding nga sa kay asasel, ipanuad niya sa iya tanan ini nga mga sala, busa sa isa ka halimbawa iya nga ginapasaylo sila gikan sa iya kaugalingon pakadto sa kanding. Niyan ang kanding magadala sa ila, kag kabigon na sila nga nabulag sing walay katubtuban sa mga tawo.AP 293.1

  Ina amo ang mga pag-alagdan nga ginabimo “sa huwaran kag landong sang mga butang nga langitnon.” Kag kon ano ang ginahimo sa landong nga pag-alagdan sa dutan-on nga sanktuaryo, ginahimo sa pagkamatuud sa mga pag-alagdan sa langitnon nga sanktuaryo. Sa tapus sang iya pagkayab ang aton Manluluwas nagsugod sang iya buluhaton subung nga aton pinakamataas nga saserdote. “Si Kristo wala magsulud sa lugar nga balaan gid, nga ginhimo sang mga kamut, nga isa ka larawan sang matuud, kondi nga sa langit gid sa pagpahayag niya karon, tungud sa aton, sa atubangan sang Dios.” Heb. 9: 24.AP 293.2

  Ang pag-alagdan sang saserdote sa bug-os nga tuig sa nahauna nga hulot sang sanktuaryo, “sa sulud sang kumbong,” nga nagahimo nga gawang kag nagaulot sa balaan gikan sa nagowa nga plaza, nagapahayag sang buluhaton sang pag-alagdan nga ginsudlan ni Kristo sang Iya pagkayab. Buluhaton sang saserdote sa matagadlaw nga pag-alagdan, ang pagpahayag sa atubangan sang Ginoo sang dugo sang halad tungud sa sala, pati sang insienso nga nagsaka kaupod sang pangamuyo ni Israel. Sa sini nga bagay nagaampo si Kristo sang iya dugo sa atubangan sang Amay tungud sa mga makasasala, kag ipahayag man sa atubangan niya, kaupod sang hamili nga humut sang Iya kaugalingon nga katarungan, ang pangamuyo sang mahinulsula nga mga t.umoloo. Ina amo ang buluhaton sa pag-alagdan sa nahauna nga hulot sang sanktuaryo sa langit.AP 293.3

  Dito ang pagtoo sang mga disipolos ni Kristo nagsunod sa Iya sang Iya pagkayab na sa langit gikan sa ila.. Diri nabilog ang ila paglaum, “ang paglaum nga amo ang kalig-onan sang kalag, nga mabaskug kag malig-on; kag nga nagasulud tubtub sa sulud sang kumbong. Nga didto siling nga manug-una tungud sa aton, nagasulud si Jesus, sang nangin Pinapakamataas nga Saserdote nga sa walay katapusan.” “Kag indi tungud sang dugo sang mga kanding nga lalaki, bisan sang mga tinday sang mga baka, kondi tungud sang Iya kaugalingon nga dugo nagsulud sia makaisa nga sa gihapon sa lugar nga balaan gid, kag nakadangat sing isa ka walay katapusan nga pagtubus.” Heb. 6: 19, 20; 9: 12.AP 294.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents