Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Gintawag sa Zurich

  Ang pagpangabudlay ni Zuinglio sa Einsiedeln nag-aman sa iya sa isa ka malapad nga palangumhan, kag ini sa dili ma-dugay iya nga pagasudlon. Sa tapus sang tatlo ka tuig diri, gintawag sia sa pagkamanugwali sa katedral sang Zurich. Ini amo anay ang labing importante nga banwa sa sakup sang Suisa. kag ang influensia nga iya mapakita diri mabatyagan sing malapad. Ang eclesiastico nga nag-agda sa iya sa pagkadto sa Zurich, may daku gid nga handum sa pagpugung sang bisan ano nga pagbaylo, busa ila gilayon sia ginpanaysayan kon ano ang iya mga katungdanan.AP 166.4

  Si Zuinglio nagpamati lamang sing hipus sa ila sugo, kag sang sumabat sia, sa tapus niya mapahayag ang iya pagpasalamat tungud sa dungug nga gintawag sia sa sining importante nga buluhaton, nagpadayon sia sa pagpanaysay sang bulu baton nga iya ginhunahuna nga pagasundon. “Ang Kabuhi ni Kristo,” ang siling niya, “nalipdan sing malawig nga mga dag-on sa mga tawo. Magawali ako gikan sa bug-os nga Evangelio ni San Mateo ... nga magakuha lamang sa tuburan sang Kasulatan, tungkaron ang iya kadadalman, ipaangay ang Kasulatan sa isa ka Kasulatan, kag pangitaon ang kaalam bangud sa dayon kag hanuut nga pangamuyo. Sa kahimayaan sang Dios, sa kadayawan sang Iya bugtong nga Anak, sa matuud nga kaluwasan sang mga kalag, kag pagbayaw sa ila sa matuud nga pagtoo, akon ipanugyan ang akon pagalagad.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 5. Bisan nga ang iban nga mga eelesiastico wala magsugot sa iya piano, kag gintinguhaan nila sa pagpabiya sa iya, si Zuinglio nagpabilin nga wala mationg. Nagsiling sia nga dili sia maggamit sang bag-o nga paagi. kondi ang dumaan nga paagi nga gingamit sang iglesia sang una kag matinlo nga panag-on.AP 167.1

  May yara na nga napukaw sa pagkabalaka sa kamatu man nga gintudlo niya; kag ang mga tawo nagapanong sa pagpamati sa iya wali. Madamu sadtong mga nagapalamati sa iya ang dugay na nga nag-untat sa pagsimba. Ginsugdan niya ang iya pag-alagdan bangud sa pagbukad sang mga Evangelio, kag basahon kag isaysay sa iya manugpamati ang binugna nga sinulat sang kabuhi, pagtolon-an, kag kamatayon ni Kristo. Diri, kaangay sang sa Einsiedeln, ginpahayag niya ang pulong sang Dios nga amo lamang ang dili masinalaypon nga kagamhanan kag ang kamatayon ni Kristo nga amo lamang ang himpit nga halad. “Didto sa kay Kristo,” ang siling niya, ang ginahandum K— nga pagadul-ongan sa inyo,—sa kay Kristo, nga amo ang matuud nga punoan sang kaluwasan.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 6. Sa palibot sang manugwali nagaginutok ang mga tawo nga nagkalainlain nga klase, halin sa kadalagkuan sang banwa, mga manunoon tubtub sa mga makinista kag mga mangunguma. Kaupod sang madalum nga kabalaka nagpalamati sila sa iya mga pulong. Wala lamang niya igbantala ang ginatanyag nga walay bayad nga kaluwasan, kondi sa walay kahadluk iya nga ginsabdong ang kalautan kag mga kaduluntan sang panag-on. Madamu ang nagbalalik gikan sa katedral nga nagadalayaw sa Dios. “Ini nga tawo,” ang siling nia “manugwali sang kamatuuran.” Mangin Moises naton sia, “nga magapangolo sa aton pagowa sa kaduldulman sang Egipto.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 6.AP 167.2

  Apang bisan nga sa ginsuguran ang iya pagpangabudlay ginabaton sa daku nga kabalaka, sa tapus sang mga pila ka dag-on nagtuga ang mga pagbinatukay. Ang mga monje nagtilinguha sa pagpauntat sang iya buluhaton kag tagudilian ang iya mga pagtolon-an. Madamu ang nagyubit kag naghikay sa iya; kag ang iban nagpakahuya kag nagpahug sa iya. Apang ginbatas ni Zuinglio ini nga tanan sing mapailubon, nga nagasiling, “Kon nagahandum kita sa pagdaug sang makasasala sa kay Jesukristo. dapat naton pagtakpan ang aton mga mata batok sa madamu nga mga butang.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 6.AP 168.1

  Sa Suisa ang pagpamaligya sang indulgensia gintugyan sa kamut sang mga Franeiseano, sa idalum sang gahum ni Samson, monje nga Italiano. Si Samson may nahimo nga maayo sa pag-alagad sa iglesia, kay nakatipon sing madamu nga kuarta gikan sa Alemania. kag sa Suisa sa pagpuno sang balahandian sang papa. Karon nagpanlugayaw sia sa Suisa nga nagapaduguk sing madamu nga mga tawo. kuhaao ang mga imol nga mga mamumugon sang ila diutay nga makita. kag magpangayo sing madamu nga amoma gikan sa mga manggaranon. Apang ang influencia sang reformasion nabatiagan na nga nakagpabuhin, bisan nga wala gid maka pauntat sang pagbaligya sang indnlgensia. Si Zuinglio yara pa sa Einsiedeln, kag umabut si Samson nga nagadala sang iya balaligya sa kaingod nga mga banwa, sa tapus nga nakasulud sia gilayon sa Suisa. Sang mahibal-an sang Reformador aug iya buluhaton, naggowa sia gilayon sa pagsumpong sa iya. Ining cuha wala magkitaay apang natigayon ni Zuinglio ang pagbuyagyag sang butig sang fraile sa bagay nga nanginkinahanglan sa iya ang paglakat sa iban lang nga banwa.AP 168.2

  Sa Zurich, si Zuinglio nagbantala sing labing makugihon batok sa manugbaligya sang kapatawaran; kag sang pag-abut ni Samson sa sini nga dung, ginsugata sia sang manugbalita gikan sa konsilyo, kag pahibaloon nga magpadayon na lamang sia sang iya paglakat. Sang olihi nakasulud sia bangud sa daya, apang naggowa nga wala gid sing nabaligya bisan isa ka indulgensia, kag sa wala lamang madugay naghalin sia gikan sa Suisa.AP 171.1

  Ang isa ka mabaskug nga pagdayaw ginhatag sa reformasion sang pag-abut sang plaga. okon “dakung kamatay,” nga nagsilhig sa Suisa sang tuig 1519. Sang madala ang mga tawo sa atubangan sang nawong sang manuglaglag, madamn ang nagbalatiag kon daw ano ka binuang kag ka walay pulus sang perdon nga ila nabakal sang wala pa lamang madugay kag ila ginhandum ang mabakud nga sadsaran sang ila pagtoo. Si Zuinglio sa Zurich dinakup sang balatian; matama ang iya pagbatyag sa bagay nga ang tanan nga paglaum sang iya pag-ayo nawala. kng ang sugid naglapnag nga napatay sia. Sa sining panag-on sa pagtilaw ang iya paglaum kag kabaskug wala malingkang. Naghangad sia sa pagtoo sa kruz sang Kalbario, nga nagasalig sing bug-os sang kapatawaran sang sala. Sang iya pagbalik gikan sa gawang sang kamatayon. ginbantala niya ang balita upod sang labing daku nga kainit sang sa una: kag ang iya mga pulong naghatag sang dili mationg nga gahum. Ang mga tawo nagbaton upod sang kalipay sang ila hinigugma nga pastor, nga nagbalik sa ila gikan sa bibi sang lulubngan. Sila sa ila kaugalingon nagikan sa pagtatap sang nagamasakit kag tagumatayon kag binatyag nila, subung nga wala nila mabatyag sang una ang bili sang kamatu-uran.AP 171.2

  Si Zuinglio nakaabut sa isa ka matin-aw nga paghangup sang iya kamatuuran, kag naagihan niya sing bug-os sa iya kaugalingon ang iya inanugpabag-o nga gahum. Ang pagkahulog sang tawo kag ang paagi sa paglawas amo ang mga halambalanon nga iya ginpahayag. “Sa kay Adan,” ang siling niya, “mga patay kita tanan, nagalugdang sa kalautan kag Uatagudilian,“ “Si Kristo ... nagbakal sa aton sang walay katubtuban nga pagpanubus. ... Ang iya pag-antus ... amo ang walay katubtuban nga halad, kag manugpaayo nga dayon; nagabusug sang langitnon nga katarungan sing dayon tungud sa tanan nga nagasandig sa iya nga may malig-on kag dimationg nga pagtoo.” Apang nagtudlo sia sing maathag nga ang tawo, tungud lamang kay yara sa iya ang bugay ni Kristo, dili hilway sa pagpadayon sa sala. “Kon diin ang pagtoo sa Dios, yara ang Dios; kag kon diin nagapabilin ang Dios, vara ang pat-in nga nagatulud kag nagapilit sa tawo sa pagbuhat sing maayo.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 9.AP 172.1

  Sa tikang kag tikang ang reformasion nag-uswag sa Zurich. Sa kahadluk ang iya mga kaaway nagtilindug sa pagpamatok sing mapisan. Sang isa ka tuig nga nagligad, ang monje sa Wittenberg nagmitlang sang iya “Indi” s.t papa kag sa emperador sa Worms, kag karon ang tanan nga hutang daw magapahayag nga ang kaangay man nga pagsumpong sa pagtolon-an sang papa nagapahayag sa Zurich. Ang liwan liwan nga mga pagsumbong ginahimo sa kay Zuinglio. Sa mga duug nga sakup sang papa, dag-on, dag-on, ang mga disipolos sa balita ginadala sa kalerohan, apang dili pagid ini tuman; ang manunudlo sang erejia dapat gid nga pahipuson. Busa ang obispo sa Constanza nagpasugo sing tatlo ka tulugyanan sa. konsilyo sang Zurich, sa pagsumbong sa kay Zuinglio nga nagapanudlc sa mga tawo sa paglapas sang mga kasugoan sang iglesia, busa ginapagamo niya ang kalinong kag maayo nga pagsundanay sang sociedad. Kon ang gahum sang iglesia pagsikwaeon, ang siling niya, ang anarkia sa bug-os nga kalibutan amo ang patubson. Si Zuinglio nagsabat nga apat ka tuig any iya pagpanudlo sang balita sa Zurich, “kag lahi pa ka Iinong kag mahidaeton sang sa bisan diin nga banwa nga sakup sang duta sang Suisa.” “Busa,” ang siling niya. “dili bala ang Kristianismo isa ka labing maayo nga bantaY sang kalig-on sang tanan.”*Wylie, lib. 8, cap. 11.AP 172.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents