Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  So Konbento

  Sang 1516 si Zuinglio gin-agda sa pagkamanugwali sa konbento sa Einsiedeln. Diri makapanilag pagid sia sing labi sang mga kalautan sang Roma, kag magapabayaw sing isa ka influensia sanglit isa ka Reformador nga pagabatyagon sa kahilayoan sang iya natawohan nga Alpes. Ang labing manugpaduguk sang mga tawo sa Einsiedeln amo ang isa ka larawan sang Virgen nga ginasugid nga may gahum sa paghimo sing mga milagro. Sa ibabaw sang gawang sang konbento natigib ang mga pulong. “Diri makuha ang himpit nga kapatawaran sa sala.”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 3. Madamu ang mga nagapanlakatan gikan sa tanan nga bahin sang Suisa kag gikan sa Fransia kag Alemania sa pagsimba sa sini nga larawan. Si Zuinglio. nga sinakit sani; iya nakita. naghimulus sang kahigayonan sa pagbantala sang kahilwayan bangud sa sadtong gingapus sang kahiulipnan kag kababaylan.AP 165.1

  “Dili kamo maghupahuna.” ang siling niya. “nga makita ninyo ang Dios sing labi sa sini nga simbahan sang sa iban nga duuk sang iya gintuga. Bisan kon daw ano lang ang duta nga imo ginapuy-an ang Dios vara sa palibut nimo. kag nagapamati sa imo ... Makahatag bala sa inyo sing bugay sang Dios ang inyo walay pulus nga mga buhat, malawig ninyo nga panlakatan sa pagsimba sa mga milagro, inyo mga halad, mga larawan, mga pagampo sa mga Virgen okon sa mga santos? ... Ano ang mahimo sang madamu nga mga pulong nga aton mabungat sa aton pangamuyo? Ano ang pulus sang mga nagakanaw nga capucha, korona sa ulo, malaba nga abito, okon sang mga ehinelas nga nabordahan sing oro? ... Ang Dios magatamud sa tagiposoon kag ang aton tagiposoon malayo sa Iya.” “Si Kristo” ang siling niya, ‘nga ginhalad sing makaisa sa kruz, amo ang halad kag victima, nga nakagtumbas sang sala sang mga tumoloo sa katuigan nga davon.’”*D'Aubigne, lib. 8, cap. 3.AP 165.2

  Sa madamu nga manugpalamati ini nga mga pagtolon-an wala pagbatona. Nangin mapait nga butang sa ila sang sila ginsilingan nga ang ila mga mabudlayon nga pagpanlakatan nahimo sa walay kapuslanan. Ang kapatawaran nga ginliatap sa ila sa wala sing bili bangud sa kay Kristo wala nila mahangpi. Nabusug na sila sang dumaan nga dalan pa langit nga ginpat-in sang Roma sa ila. Nag-isol sila sa kabudlayan sa pagpangita sang butang nga labi pagid kaayo. Mahapus lamang ang pagsalig sang ila kaugalingon sang pagkaputli sang tagiposoon.AP 166.1

  Apang ang isa ka klase nagbaton sa daku nga kalipay sang balita sang kaluwasan bangud sa kay Kristo. Ang mga tulumanon nga ginhatag sang Roma wala makahatag sing paghidaet sa ila kalag, kag sa pagtoo ila nga ginbaton ang dugo sang Manunubus subung nga ila gawad. Ini nagpalauli sa ila mga puluy-an sa pagbukad sa iban sang hamili nga kapawa nga ila nabaton. Rusa ang kamatuuran nadala gikan sa isa ka minoro pa isa ka minoro, gikan sa isa ka banwa pa isa ka banwa, kag ang kadamoon sang mga manugpanlakatan sa pagsimba sa virgen nagbuhin. Nagbuhin man ang mga dulot,kag ang sueldo man ni Zuinglio sanglit amo ini ang ginakuhaan. Apang ini nakaghatag lamang sa iya sing kalipay sang makita niya nga ang gahum sang panatismo kag ang pagkababaylan nabungkag.AP 166.2

  Ang mga buhat nga ginahimo ni Zuinglio wala malipdi sa mga makagagahum sang iglesia, apang wala gid sila magtinguha sa pagtabla sa iya sadto nga dag-on. Sang sila gihapon ang nagalaum nga madaug nila sia sa pagbulig sa ila buluhaton, ila sia gintinguhaan sa pagdaug bangud sa madamu nga pagdayawdayaw; kag sa sadtong malip-ot nga dag-on ang kamatuuran nagapanggamut sa tagiposoon sang mga tawo.AP 166.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents