Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Magahatag sing Husay sa Dios

  Madamu ang ginadayaan nahanungud sang ila matuud nga kahimtangan sa atubangan sang Dios. Nagapangibulahan sila sa ila kaugalingon sa mga sayup nga buhat nga wala nila mahimo, kag kalipatan ang pag-isip sang mga maayo kag mga dungganon nga mga buhat nga ginakinahanglan sang Dios sa ila sa paghimo, apang ginpatumbayaan nila sa pagbuhat. Dili igo nga magmanginkahoy lamang kita sa katamnan sang Dios. Dapat sila sa pagsabat sa ginapaabut Niya nga bunga. Pagasukton Niya sila sang ila pagkakulang sa pagbuhat sang tanan nga maayo nga ila kunta nahimo, bangud sa Iya bugay nga nagapabaskug sa ila. Sa mga tolon-an sa langit ginasulat sila subung nga manug-awat lamang sang duta. Apang ang asunto sang bisan amo na ini nga mga tawo dili pa dululaan sing paglaum. Sa sadtong mga nagtiawtiaw sa kalooy sang Dios kag nagpalain sang Iya bugay, ang tagiposoon sang mabinatason nga gugma nagaampo gihapon. “Bangud sini nagasiling: Pagmata ka ikaw nga nagakatolog, kag pagbangon ka sa mga minatay, kag pagaiwagan ka ni Kristo. Busa, tan-awa ninyo, kon daw ano ka mainandemon sang pagginawi ninyo ... bawi-a ang dag-on, kay ang mga adlaw malaut.” Epeso 5:14-16.AP 469.1

  Kon mag-abut na ang dag-on sa pagtilaw, yadtong nughimo sang mga pulong sang Dios nga sanghiran sang ila kabuhi igapahayag. Sa dag-on sang tingulan wala sing ginkalainan sa malagtum gihapon nga dahon sang sa iban nga mga kahoy; apang kon mag-abut ang tingadalaw, ang kahoy nga malagtum gihapon sing dahon dili maliwan, kag ang iban nga mga kahoy nagakarugon ang ila dahon. Busa ang mga butigon sing tagiposoon nga nagapakakristobanon dili pa karon makilala gikan sa matuud nga Kristohanon, apang malapit na sa aton ang dag-on nga ang ila ginkalainan mahibaloan. Patinduga liwan ang mga pagpamatok, ang pagkamatinaastaason kag ang pagdinumiliay pagahuma liwan, padabdaba liwan ang mga paghingabut, kag ang katunga lamang sing tagiposoon kag ang mga salimpapaw magaduhaduha kag magasikway sang ila pagtoo; apang ang mga matuud nga mga Kristohanon magatindug subung sang batong bantiling, ang iya pagtoo magabaskug, ang iya paglaum magapawa, labi sang sa adlaw sang kauswagan.AP 469.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents