Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sa Kastilyo sang Wartburg

  Ang Dios nag-aman sing dalan sa paglikaw sang iya alagad sa sining oras nga katalagman. Ang mapinolawon nga mga mata nagsunod sa mga paglakat ni Lutero, kag ang isa ka matuud kag dungganon nga tagiposoon nagtapat sa pagluwas sa iya. Maathag nga ang Roma dili mabusug sang bisan ano kondi sang iya kamatayon; bangud lamang sa pagtagu sa iya nga maluwas sia sa bangkil sang lion. Ang Dios naghatag sing kaalam sa kay Federiko nga prencipe sa Sajonia sa pagpahito sing patikang sa pagluwas sa. Reformador. Sa pagbulig sang mga matuud nga mga abyan, ang hunahuna sang prineipe natuman, kag si Lutero natago sa mga abyan kag sa mga kaaway. Sa iya paglakat pauli, gindakup sia, ginbulag sa iya mga kaupod kag dinala gilayon nga ginpaagi sa bukid didto sa kastilyo sang Wartburg, ang namuhaymuhay nga kuta sa bukid. Apang ang pagdakup kag ang pagtagu sa iya isa ka mist.erio nga bisan pa si Federico sa iya kaugalingon sing madugay wala makahibalo kon sa diin sia pagdalhon. Ini nga pagkaignorante dili kay wala pagpahito-a; tubtub nga ang principe wala sing dinahumdahum kon sa diin si Lutero, wala man sia sing mapanugid. Ginbusug lang niya ang iya kaugalingon sa hunahuna nga ang Reformador naluwas, kag ini nga ihibalo tuman na.AP 152.1

  Ang tigtulugnaw, kag ang pangadlaw nagligad, apang nabilin gihapon si Lutero nga binilanggo. Si Alejandro kag ang iya mga kabulig nagpalabugal sang makita nila nga daw magaugdaw ang kapawa sang balita. Apang sa baylo sini, ang Reformador nagapuno sang iya suga gikan sa damisag sang kamatuuran; kag ang iya kapawa magasanag sa labi pagid ka silaw.AP 152.2

  Sa idalum sang pagbantay sang mainabyanon nga abyan sa Wartburg, nagkalipay si Lutero sing pila ka dag-on nga nahuwayan sa kainit kag kalaglagan sang inaway. Apang daw wala sia sing kabulusgan sa pagpakalinong kag pagpahuway nga malawig. Sanglit naanad sa kabuhi nga mapisanon kag mapait nga pagpakigsumpong, dili niya mabatas ang pagpabilin nga wala ginahimo. Sa sadtong masubu nga mga adlaw, ang kahimtangan sang iglesia nagapahayag sa atubangan niya, kag nagsinggit sia sa walay paglaum, “Abaw! wala sing isa sa sining katapusan nga adlaw sang Iya kaakig, nga makatindug kaangay sang dingding sa atubangan sang Ginoo, kag magluwas sa Israel!”*D'Aubigne, lib. 9, cap. 2. Sa liwan nagbalik ang iya mga hunahuna; hinadlukan sia nga pagtawgon nga matalaw kon mag-isol sia sa sini nga pagsinumpunganay. Niyan ginkaakigan niya ang iya kaugalingon tungud sa iya katamad kag pagpasugot sa iya kaugalingon. Sing ugai sa amo man nga mga tinion nagahimoo sia adlaw sing kapin pa nga daw dili masarangan sang isa ka tawo sa paghimo. Ang iya mga pluma wala gid mabutang. Sang ang iya mga kaaway nagadayawdayaw sa ila kaugalingon nga uapahipus nila sia, sila nagkatingala kag nalibug sang dili mapanghiwala nga pamatuud nga mapisan sia gihapon. Madanga naglalagta sa bug-os nga Alemania. Makahimo man mu nga mga tratados ang pinatubas sang iya pluma, sia sing labing importante nga buluhaton para sa iya nga naglalapta sa bug-os nga Alemania. Nakahimo man sa pulong nga Alemaniahon. Gikan sa sining batobatohon nga Patmos “nagpadayon sia sing malapit sa isa ka tuig sa pagbantala sang balita, kag sabdongon ang sala kag ang kasaypanan sang panag-on.AP 153.1

  Apang dili lamang sa pagpalikaw sa kay Lutero sa kaakig sang iya mga kaaway, ni sa paghatag sa iya sing dag-on nga malinong sa sining importante nga pagpangabudlay nga ginkuha sang Dios ang iya alagad sa pulpito sang pangabuhi nga kinadam-an. May mga patubas nga labi pa sa sini nga ila pagaanihon. 8a kamingao kag kadulum sa iya ginpanaguan nga bnkid, si Lutero nakuha gikan sa tanan nga bulig nga dutan-on, kag natakpan gikan sa tanan nga pagdayaw sang tawo. Busa naluwas sia gikan sa bugal kag sa pagkamasinaligon sa kaugalingon nga nagatulubu sa tawo kon sila mag-uswag. Bangud sa pag-antus kag pagpaubus nahanda sia liwan sa paglakat nga luwas sa ibabaw sang kahitaasan mga gintungtungan sa iya sing hinali.AP 153.2

  Sang nagakinalipay ang mga tawo sa kahilwayan nga nadala sang kamatuuran sa ila, mapabuyok sila sa pagbayaw sadtong gingamit sang Dios .sa pagbugras sang talikala sang kasaypanan kag kababaylan. Si Satanas nagatinguha sa pagbaliskad sang mga hunahuna kag gugma sang tawo gikan sa Dios, kag i-unay sila sa mga galamiton nga tawohanon; ginatuytuyan niya sila sa pagpadungug sa sadtong gingamit, kag ipanghiwala ang Kamut nga nagatuytuy sa tanan nga mga hitabu sang Makaako. Sing masunsun, ang mga pangolo sa religion nga ginadayaw sing subung kag ginatahud inabulat; sa ila pagkamasinaligon sa Dios, kag matuytuyan sila sa pagsalig sa ila kaugalingon. Sa patubas, magatinguha sila sa paggahum sang painoino kag sang konsiensia sang tawo, nga nagabalantay sa pagpatuytuy sa ila sa baylo sang pagtamud sa pulong sang Dios. Ang buluhaton sa pagliwan sa gihapon ginasablagan tungud sining espiritu nga ginahuptan sang iya manunukod. Gikan sa sini nga katalagman ginabantayan sang Dios ang buhat sang Reformasion. Iya nga ginhandum nga ang buluhaton magbaton, dili sang pagdayaw sang tawo, kondi sang Dios. Ang mga mata sang tawo naliso sa kay Lutero subung nga amo ang manugtalastas sang kamatuuran; ginkuha sia agud nga ang tanan nga mata matuytuyan sa walay katubtuban nga Autor sang Kamatuuran.AP 154.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents