Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Una nga Kabuhi ni Huss

  Si Juan Huss natawo sa isa ka imol, kag diutay pa sia kag mailo bangud sang pagkamatay sang iya amay. Ang iya. matinoohon nga iloy, nga nagakabig sang kaalam kag sang kahadluk sa Dios nga labing malahalon nga manggad. nagtinguha sa paghatag sini nga panublion sa ila anak. Si IIuss nagtoon sa eskuelahan sa probinsia, kag niyan naglaton sa unibersidad sa Praga, nga sa diin sia ginbaton nga isa ka kinalooyan nga estudiante. Gin-updan sia sang iya iloy sa iya pagkadto sa Praga; ang iya iloy balo kag imol, nga wala sing amoma nga manggad sa kalibutan nga iya ikaghatag sa iya anak, apang sang nagahinampot sila sa labing daku nga banwa, nagluhud sia sa luyo sang walay amav nga anak, kag mag-ampo sa ila Amay sa langit sing pagpakamaayo sa iya. Diutay gid lamang ang nakilala sadto nga iloy kon anhon nga pagsabat sa iya pangamuyo.AP 86.2

  Sa unibersidad, si Huss nagpakilala sang iya kaugalingon bangud sa iya walay langan nga pagtinguha kag madali nga pag-uswag, kag ang iya walay dagta nga kabuhi kag kalolo, kag mandadaug nga pamatasan nagdaug nga sa iya sing pagdayaw sang kalibutan. Hanuut sia nga tomoloo sa Iglesia Romana, kag mainiton nga manugpangita sang espirituhanon nga pagpakamaayo nga ginapretender sang amo nga iglesia sa paghatag. Sa pag-abut sang isa ka Jubelio, nagkadto sia sa konfesionario, ibayad ang iya katapusan nga sentimos nga tinago, kag mag-upod sa prosesion, agud nga makaambit man sia sa mga kapatawaran nga sinaad. Sa matapus niya ang iya pagtoon sa kolegio, nagsulud sia sa pagkapari, kag sing madali nadangat niya ang pagkataas, sa wala madugay napasaka sia sa korte sang hari. Ginhimo man sia nga profesor kag sang olihi ginhimo nga pangolo sang unibersidad nga iya ginbatonan sang iya kaalam. Sa sulud lamang sang pila ka tuig ang imol, kinalooyau nga estudiante nahimo nga isa ka dungganon sang iya duta, kag binantug ang iya ngalan sa bug-os nga Europa.AP 87.1

  Apang didto sa isa ka lugar kag magsugod si IIuss sang iya buhat sa pagliwan. Sa tapus sang pila ka tuig sang nakuha na niya ang pagkapari napilian sia nga manugwali sa kapilya sa Betlehem. Ang tagtukud sini nga kapilya nagatoo kag nagapahayag, subung nga amo ang but ang nga labing kinahanglan, nga ang Kasulatan igwali sa pamulong sang mga tawo. Wala sapayan sang pagpamatok sang Roma ini nga buhat, wala pagid madula sing bug-os sa Bohemia. Apang may yara nga daku nga pagkaignorante sa Biblia, kag ang labing malain nga mga bisio nagbugana sa tunga sang tanan nga klase sang tawo. Ini nga kalautan ginsabdong ni IIuss sa pagpakamalaut, gingamit niya ang pulong sang Dios sa pagpatuman sang palatukuran sang kamatuuran kag sang kaputli nga tumanum sa iya painoino.AP 87.2

  Ang isa ka pumuluyo sa Praga, nga ginangalanan kay Jeronimo, nga sang olihi nanginkaupod ni IIuss, sang iya pagbalik gikan sa Inglaterra nakadala sang mga sinulat ni Wicleff. Ang hari'ng babae sa Inglaterra, nga nabuyok sa pagtolon-an ni Wicleff, princesa'ng taga Bohemia, kag bangud sa iya influensia ang mga buhat sang mga Reformador napalapnag sing malapad sa iya kaugalingon nga duta. Ini nga mga buhat ginbasa ni IIuss sa daku nga kabalaka; gintoohan niya nga ang tagsulat isa ka hanuut nga Kristohanon kag pinabuyok sia sa pag-apin sang pagliwan nga iya ginatindugan. Bisan nga wala pa niya mahibalo-i si Huss nakasulud na sa banas nga magadul-ong sa iya sing malayo gikan sa Roma.AP 88.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents