Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Mendicanhon nga mga Fraile

  Ang isa pa ka kalautan nga ginpakig-awayan sang mga Reformador sing malawig kag labing mapait, amo ang pagtukud sang mga mendicanhon nga mga fraile. Ini nga mga fraile nagapanong sa Inglaterra, nga nagatistis sang pagkadaku kag pag-uswag sang nasion. Ang mga buluhaton, ang mga edueasion, ang maayo nga pamatasan, tanan sila nagbalatyag sing pagkalaya. Ang kabuhi sang mga monje sa katamad kag pagpakilimos, dili lamang nagapahubas sing madasig sang manggad sang tawo, kondi nga nagapakahuya pa sa maayo nga mga buluhaton. Ang mga pamatan-on ginapangdagtaan kag ginapanghalitan. Bangud sa influensia sang mga fraile madamu ang napilitau sa pagsulud sa mga tinago nga mga hulut kag uyangan ang ila kabuhi sa pagkamonje, kag ini indi lamang nga ginadilian sang ila mga ginikanan, kondi bisan dili pa sila makahibalo, kag batok sa ila mga sugo.AP 74.1

  Ang papa naghatag sa sini nga mga monje sing gahum sa pagpamati sang mga konfesion kag paghatag sing kapatawaran. Ini amo ang nanginkamunoan sang labing daku nga kalautan. Sa ginabuyok sila sa pagsabak sang madamu nga manggad, ang mga fraile mga handa sa paghatag sing patawad sa bagay nga ang tanan nga klase sang mga kriminal nagapalalapit sa ila, kag sa patubas, ang labing malain pagid nga mga bisio nagbugana. Ang mga masakit kag ang mga imol ginapabayaan sa pag-antus, sang ang mga dulut nga nga makabulig sa ila mga kinawad-on ginakuha sang mga monje, nga manugpahadluk agud maglimos ang mga tawo, kag panghimalauton yadtong dili maghalatag sang ila amoma nga ila ginapangayo. Walay sapayan sang ila pagpakaimol, ang manggad sang mga fraile nagtubu sing dayon, kag ang ila mga mataas nga mga balay kag bugana nga mga kalan-on nagapahayag sang labi nga pagpaimol sa nasion. Kag sang sila ila nagausik sang ila mga tion sa mga kailigbon kag mga kalipayan, magapadala sila sa ilis nila sing mga tawo nga mga ignorante, nga sarang lamang makasugid sang mga milagro, mga pinalatonlaton nga sugid, kag mga pagtiawtiaw sa pagbanga sa mga tawo, kag bimoon sila sing himpit gid nga pinatalang sang mga monje. Apang ginahuptan gihapon sang mga fraile ang mga babaylanon nga kadam-an, kag tuytuyan sila sa pagpati nga ang tanan nga katungdanan sa religion amo ang pagkilala sang pagkakalangdon sang papa, sa pag-ampo sa mga santos, kag maghatag sing mga limos sa mga monje, kag nga ini igo na nga makahatag sa ila sing lugar sa langit.AP 74.2

  Ang mga mangin-alamon nga mga tawo kag mga matinoohon nagapalangabudlay sa wala sing pulus sa pagliwan sang mga talapuanan monastiko, apang si Wieleff, upod sang masanag nga itululuk, nakabampak sa gamut sang kalautan sang iya paghambal nga ang amo nga paagi kabutigan gid, kag dapat nga pagsikwayon.AP 75.1

  Nagsugod sia sa pagsulat kag pagbantala sing tratados batok sa mga fraile, dili man tuyo niya pagsulud sa pagpakigbais sa ila kondi pag-iwag lamang sang bunahuna sang mga tawo sa pagtolon-an sang Biblia kag sa Iya Autor. Iya pinahayag nga ang gahum sa pagpatawad okon pag-exkomulgar dili mahuptan sang papa labi sang sa ordinario nga mga pari, kag nga wala sing tawo nga ma-exkomulgar nga matuud luwas kon sia sa iya kaugalingon ginhimalaut sang Dios. Wala na sia sing liwan nga bagay nga magamit sa paglaglag sinang labing daku nga pahito sa paggahum sa espiritu kag sa lawas nga pinatindug sang papa, kag sa sini ang kalag kag ang lawas sang linaksa nga mga tawo ginahigtan.AP 75.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents