Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Any PaG-usway sa Suisa

  Ang mga tulugyanan naglaygaY sa mga konsejales sa pagpadayon sa iglesia, ang indi sakup niya ang siling nila. wala sing kaluwasan. Si Zuinglio nagsabat: “Dili magpalingkang ini nga panumbong sa inyo. Ang sadsaran sang iglesia amo man ang Bato, amo man ang Kristo, nga naghatag sa kay Pedro sang iya ngalan tungud kay ginpanuad niya Sia sing matutum. Sa tagsatagsa ka nasion ang bisan sin-o nga magtoo sa bug-os niya nga tagiposoon sa Ginoong -Jesus paga batonon sang Dios. Diri. sa pagkamatuud. amo ang iglesia nga luwas sa iya wala sing maluwas,” *D'Aubigne, lib. 8. cap. 11. Subung nga pinatubas sini nga pagkatipon. isa sang tulugyanan sang obispo ang nagbaton sang liniwan nga pagtoo.AP 173.1

  Ang konsilyo nagdumili sa paghimo sing sugo batok sa kay Zuinglio, kag ang Roma nag-aman sing bag-o uaman nga pagsumpong. Ang reformador sang mapahibalo sang mga pagpuhon sang iya kaaway, nagsiling sia, “Pakari-a sila; ginakahadlukan ko sila subung sang pagkahadluk sang dalipi sa balud nga nagaclaguhub sa iya mga tiilan.Ang mga tinguha. sang mga eclesiastico nagpalapnag tapat sang buluhatou nga ila ginatinguhaan sa pagdula. Ang kamatuuran nagpadayon sa paglapnag. Sa Alemania ang iya mga sumulonod. nga nagluluya tungud sang pagkawala ni Lutero, nagbatiag uaman sa tagiposoon, sang nakit-an nila ang pag-uswag sang balita sa Suisa.AP 173.2

  Sang nalig-on ang reformation sa Zurich, ang iya mga bunga makit-an sing bug-os sa mga pagdula sang mga bisio. kag sa pagpauswag sang katawhayan kag pagihusay. Ang hidaet may puluy-an sa anion banwa. ang sulat ni Zuinglio: “wala sing baisay, wala sing pagkasalimpapaw. wala sing hikaway, wala sing sinuay. Diin magikan ina nga pagihusahay kondi sa Ginoo, kag sa amon pagtolon-an, nga nagpuno sa amon sing bunga sang paghidaet kag pagkaraatinoohon?”*Wylie, lib. 8, cap. 11.AP 173.3

  Ang pagdang nga nadaug sang refrmasion nagpabaskug pagid sa raga Romanista sa pagpangabudlay sing labi sa pagdula sa iya. Sang ila makita kon daw ano gid lamang ka diutay ang nabimo sang pagpanghingabut sa pagsablag sang buluhaton ni Lutero sa Alemania, nagtapat sila sa pagsngata sang refoi'masion sang ila kaugalingon nga mga hinganiban. Magabais sila sa kay Zuinglio, kag kon mahusay ang tanan, lauman nila ang pagdang bangud sa pagpili, dili lamang sang dung nga ila pagabaisan, kondi nga sila magapili man sang mga liukum nga magahukum sa ila. Kag kon madakpan nila liwan si Zuinglio andaman gid nila nga dili sia makapalagyo. Kay kon mapahipus ang pangolo, ang buluhaton mapanas sing madali. Apang ini nga tuyo ila gid nga gintago lamang.AP 174.1

  Ang binais gintangduan nga pagabiwaton sa Baden; apang si Zuinglio wala magtambong. Ang konsilyo sa Zurich nga nagahunahuna nga malain ang hinyo sang Katoliko Romano, kag sang pinatagam na sang nagadabdab nga gatong nga ginhimo sa dung nga sakup sang papa sa sadtong mga manunuad sang balita, nagpamalabag sa ila pastor sa pagbnyagyag sang iya kaugalingon sa sini nga katalagman. Kon sa Zurich handa sia sa pagsngata sang tanan nga tulugyanan nga igapadala sang Roma; apang ang pagkadto sa Baden, sa diin ang dung sang mga martir sa kamatuuran bag-o pa lamang nga na-ula, nagakahulogan sang pagkadto sa walay duhaduha nga kamatayon. Si Ecolampadio kag si Haller ginpili sa pagpangatubang sa ilis niya, kag ang bantog nga doktor nga si Eek, nga ginatukod sang kadamuan nga mga mangin-alamon nga doktor kag mga obispo, amo ang mangangatubang sang Roma.AP 174.2

  Bisan nga si Zuinglio wala makatambong sa sini nga katiponan, ang iya influensia ginbatyag. Ang mga sekretario ginpili tanan sang sumulunod sang papa kag ang iban gindilian sa pagkuha sing mga nota, sa silot nga kamatayon. Wala sapayan sini, si Zuinglio nakabaton adlaw adlaw sang tanan nga sinulat sang mga nahambal sa Baden. Ang isa ka estudiante nga nakatambong sa sini nga pagbinais, nagasulat sa kada gab-i sang mga hambal sa pagbinais nga nahimo sa sina nga adlaw. Ini nga mga report gin-akoan sang duha ka estudiante sa pagdul-ong, upod sang matag-adlaw nga sulat ni Ecolampadio sa kay Zuinglio sa Zurieh. Ang reformador nagasabat, nga nagahatSg sing mga paglaygay kag mga sujestion. Ang iya sulat nasnlat sa gab-i, kag ang mga estudiante magabalik nga may dala sini sa Baden sa madason nga aga.AP 174.3

  Sa sini nga bagay natukud ni Zuinglio ang inaway batok sa iya mga mabangis nga kaaway. “Sia nakapangabudlay sing labi,” ang siling ni Mieonius, “bangud sa iya mga pag-ampo, sa iya walay tinologan nga gab-i, kag sa mga laygay nga iya napadala sa Baden, sang sa iya nahimo sa iya pagpakigbais gid sa iya kaugalingon sa tunga sang iya mga kaaway.”*D'Aubigne, lib. 11, cap. 13.AP 175.1

  Ang mga tulugyanan sang papa nga nagalaum gid sa pagdaug, nag-alabut sa Baden nga napanaptan sing mga manggaranon nga abito kag mga nagasilidlak nga mga bulawan. Nagalinagaw upod sang madamu nga kadayawan, ang ila mga kalan-an napun-an sing mga malahalon nga mga pagkaon kag mga pili nga alak. Daku ang ginkalainan sang pagpahayag sang mga reformador nga ang ila mga pagkaon dili makapadugay sa ila sa ila kalan-an. Ang tag-iya sang balay nga ginadayonan ni Ecolampadio, nga nagtinguha gid sa pagbantay sa iya sa iya hulut, nakakita sa iya nga dayon lamang sang toon kag pangamuyo, kag sa pinatingala sing labi, nagpanugid nga ang erejes “naglabi gid ka matinoohon.”AP 175.2

  Sa katiponan si “Eck nagsaka upod sang bugal sa pulpito nga naadornohan sing maanyag, kag ang mapinaubuson nga si Ecolampadio nga nagapanaput sang isa ka saput sang imol, napilitan sa pagpungko sa atubangan sang iya kasumpong sa isa ka bankito nga binasbasan lamang.”*D'Aubigne, lib. 11, cap. 13. Ang nagahagunghong nga tingug kag walay dulon nga paglaum ni Eck wala gid nagakubus. Ang iya kasidla nagabaskug sang paglaum sang bulawan kag dungug; tungud kay ang manugapin sang pagtoo pagahatagan sang among dalayawon nga bayad. Kon makulang sia sing maayo nga katarungan, magapamuyayaw kag magasumpa sia.AP 175.3

  Si Ecolampadio nga ma-ugdang kag dili masinaligon sa kaugalingon, naga-isol-isol sa pagbinais, kag nagsulud sia sa iya sa mahinay kag matadlong nga mga pulong, “Wala ako'y liwan nga ginakilala nga talaksan sang paghukum kondi ang pulong sang Dios.”*D'Aubigne, lib. 11, cap. 13. Bisan nga maugdang kag matinanahuron sing pamatasan, ginpakita niya ang iya kaugalingon nga takus kag dili mag-ignok. Sang nagadangup ang Romano Katoliko, suno sa ila pamatasan, sa pamatasan sang iglesia, ang Reformador nagapabilin nga dili mationg sa Balaan nga Kasulatan. Ang “pamatasan” siling niya, “wala sing gahum sa anion Suisa, luwas lamang kon suno sia sa konstitusion; karon, nahnungud sa pagtoo, ang Biblia amo ang anion konstitusion.”*D'Aubigne, lib. 11, cap. 13.AP 176.1

  Ang paglainay sang duha ka manugbais dili kay wala pinatubas. Ang maligdong, maathag nga pagkamatarung sang Reformador, nga napahayag sing malolo kag sing mahagup, nagpabatyag sang mga painoino nga nagpalis— sa disgusto gikan sa kahambog kag katiko sang katarungan ni Eek.AP 176.2

  Ang pagbinais nagpadayon sing napulo kag walo ka mga adlaw. Sa iya katapusan ang mga katoliko Romano sa daku nga pagsalig nag-angkon sang pagdaug. Kalabanan sang mga deputados nagpauyon sa Roma, kag ang Dicta nagbantala nga napierde ang mga Reformador, kag nagsiling nga sila, pati si Zuinglio, nga ila pangolo, pagabulagon sa iglesia. Apang ang bunga sang konferensia nagpahayag kon diin nga kilid nabutang ang kaayohan. Ang binais nagpatubas sing mabaskug sa buluhaton sang mga Protestante, nga sa wala madugay sang olihi ang importante nga mga siudad sang Berna kag Basilia nagbantala apin sa Reformasion.AP 176.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents