Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang mga Pagtilaw kag ang Pagpamatok

  Bisan nga si Lutero ginadaldal sang Espiritu sang Dios sa pagpamuno sang iya buluhaton, dili niya mahimo ang pagpalakat sa iya sa wala sing mapait nga pagpakig-away. Ang mga pagpakahuya sa iya sang iya mga kaaway, ang dili igo nga pagpahayag sang iya mga katuyoan, kag ang ila dili matarung kag malaut nga pagpanganinaw sang iya karakter, kag mga hinyo, nag-abut sa iya kasubung sa isa ka masulog nga baha; kag dili kay nag-agi lamang sila nga walay pinatubas. Nagbatyag sia sing pagsalig nga ang mga pangolo sang mga tawo, nga yara sa iglesia kag sa mga eskuelahan, magatingub sa iya sing malipayon sa iya mga pagtinguha sa pagliwan. Mga pulong sa pagpabaskug gikan sa sadtong yara sa mataas nga katungdanan nagpainit sa iya sing kalipay kag paglaum. Sa iya mga panghunahuna nakit-an niya ang isa ka mapawa nga adlaw nga nagapamanagbanag na sa iglesia. Apang ang mga pagpabaskug nagbaylo sa pagpakahuya kag paghimalaut.AP 120.1

  Si Lutero nagkurug sang nagtamud sia sa iya kaugalingon —isa ka tawo nga magapamatok sa labing daku nga gahum sang duta. Kon kaisa nagapangduhaduha sia kon totoo bala nga ginamanduan sia sang Dios sa pagbalabag sa gahum sang iglesia. “Si sin-o ako,” ang sulat niya, “nga magabatok sa pagkahalangdon sang papa, nga sa iya ... ang mga hari sa duta kag ang bug-os nga kalibutan nagakurug? ... Wala sing isa nga nakahibalo kon ano ang gin-antus sang akon tagiposoon sa sulud sining nahauna nga duha ka tuig, kag sa ano nga kaluya, — sa ano nga pagkawalay paglaum, ako mahulog.”* D'Aubigne, lib. 3, cap. 6. Apang wala sia pagbaya-i nga pagpaluyahon sing bug-os sa tagiposoon. Sang mawala sa iya ang pagbulig sang mga tawo. nagtamud sia sa Dios lamang, kag naton-an niya nga sarang sia makasandig sa himpit nga pagkaluwas sa butkon sang Makagagahum sa tanan.AP 120.2

  Sa isa ka abyan sang reformasion nagsulat si Lutero: “Dili naton madangat ang paghangup sang Kasulatan bangud sa pagtoon okon sa pagpanumdum. Ang imo una nga katungdanan amo ang pagpamuno sa iya pangamuyo. Ig-ampo sa Dios nga igtugot Niya sa imo, ang Iya daku nga kalooy, ang matuud nga paghangup sang Iya mga pulong. Wala na sing liwan nga manugsaysay sang pulong sang Dios sang sa Autor sini nga pulong, tungud kay Sia sa Iya kaugalingon nagsiling, ‘Pagatudloan sila tanan sang Dios.’ Dili paglaumi ang bisan ano gikan sa imo pagpangabudlay, gikan sa imo kaugalingon nga ihibalo; salig ka sing bug-os sa Dios, kag sa mga pagmandu sang Iya Espiritu. Patiha ini sa pulong sang isa ka tawo nga may experiensia sini.”* D'Aubigne, lib. 3, cap. 7. Yari ang isa ka leksion nga may labing dakung kinahanglan sa sadtong mga nagabalatiag nga ang Dios nagtawag sa ila sa pagpahayag sa iban sang solemne nga kamatuuran sa sini nga panag-on. Ini nga kamatuuran magalugay sang kasuayon ni Satanas, kag sang mga tawo nga nagahigugma sa mga pinalatonlaton nga mga sugid nga pinahito ni Satanas. Sa mga pagpakigaway batok sa gahum sang malaut, may isa nga kinahanglan nga labi pa sa kusug sang painoino kag kaalam nga tawohanon.AP 121.1

  Kon ang mga kaaway magdangup sa pamatasan kag pinalatonlaton (tradision), okon sa mga hanibal kag gahum sang papa, si Lutero magasugata sa ila sang Biblia kag Biblia lamang. Diri ang mga katarungan nga dili nila masabat; busa ang mga ulipon sang mga pamatasan kag kababaylan naghandum sang iya dugo, subung sang paghandum sang mga Judio sang dugo ni Kristo. “Erejes sia.” ang singgit sang mga ma binalak-on nga Romano. “Labing daku nga budhi sa iglesia ang pagtugot sa sining labing katalagman nga erejes sa pagkabuhi sing isa pa ka oras. Patindugi gilayon sing bitayan.”*D'Aubigne, lib. 3, cap. 9.AP 121.2

  Apang si Lutero wala mahulog nga tulukbon sa ila kaakig. Ang Dios may buluhaton pa nga iya pagahimoon, kag ang mga manugtunda sa langit ginpadala sa pagluwas sa iya. Sa bisan diin lamang nagamalata ang handum sa pag-uswag nga espirituhanon. Sa bisan diin lamang may yara nga kagutum kag kauhaw sang katarungan nga wala makita sa halawig na nga mga panag-on. Ang mga mata sang mga tawo nga tinuytuyan sa mga tulumanon sang tawo kag dutan-on nga pagpanabang sing malawig nga mga dag-on, sa karon nagaliliso sa penetensia kag pagtoo sa kay Kristo kag sa Iya ginlansang.AP 122.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents