Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Ikaduha nga Pagkari ni Kristo

  Nasapwan ni Miller ang matuud, lawasnon nga pagkari ni Kristo nga ginatudlo sing maatbag sa mga Kasulatan. Si San Pablo nagsiling, “Ang amo nga Ginoo, sa isa ka pagsinggit, sa isa ka tingug sang punoan sang mga manugtunda, kag sa budyong sang Dios, magapanaug gikan sa langit.” Kag ang Manluluwas nagsiling, “Magakari ang Anak sang Tawo sa ibabaw sang mga gal-um sang langit, nga may gahum kag daku nga himaya.” 1 Tesal. 4:16. “Kay subung sang kilat nga nagaiglab sa sidlangan kag makita tubtub sa katungdan; magaamo man ini ang pagkari sang Anak sang Tawo.” Mateo 24:30, 27, 31. Pagaupdan sia sang tanan nga kasoldadosan sa langit. “Magakari ang Anak sang Tawo sa lyang hmaya, kag ang tanan nga mga balaan nga mga manugtunda sang Dios kaupod Niya.” Mateo 25:31-34. “Kag magapadala sang iya mga manugtunda sa daku nga tingug sang budyong kag magatipon sila sang mga pinili niya.”AP 248.2

  Sa Iya pagkari ang mga matarung nga mga minatay pagapamanhawon, kag ang mga matarung nga mga buhi pagapamaylohan. “Kita tanan indi magatololog” ang siling: ni San Pablo, “kondi kita tanan pagapamaylohan, sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapu san nga budyong; kay pagapatunggon ang budyong, kag ang mga minatay pagapamangonon, nga mga dimadinulonton, kag kita pagapamaylohan. Kay kinahanglan nga ini nga madinulonton. pagsukluban sang pagkadili madinulonton, kag ini nga mamalatyon, pagsukluban sang dimamalatyon” 1 Kor 15:51. Kag sa iya sulat sa mga taga Tesalonika, sa tapus niya mapanaysay ang pagkari sang Ginoo nagsiling sia, “Ang mga nagkalamatay kay Kristo magakalabanhaw sing una; sa olihi kita nga mga buhi nga nagakalabilin, pagasagmiton kita pa ibabaw sing tingub sa ila sa mga gal-um sa hangin sa pagsugata sa Ginoo; kag sa sini magakaupod kita gihapon sang Ginoo.” 1 Tesal. 4:16, 17.AP 249.1

  Dili tubtub mag-abut si Kristo sa iya kaugalingon makabaton ang iya mga tinawo sang ginbarian. Ang Manluluwas nagsiling: “Kon magkari ang Anak sang Tawo nga sa Iyang himaya, kag ang tanan nga mga balaan nga mga manugtunda sang Dios kaupod Niya, niyan magalingkod sa lingkoran nga harianon sang Iya himaya. Kag pagatiponon sa atubangan niya ang bug-os nga mga katawohan; kag pagabulagbulagon niya sila, subung sang manugbantay sang kahayupan, nga nagabulag sang mga obeha sa mga kanding. Igapahamtang Niya ang mga obeha sa Iyang too, kag ang mga kanding sa wala. Niyan ang hari magasiling sa mga nahatoo niya; kalari kamo mga pinapakamaayo sang akon Amay, panubli-a ninyo ang ginharian, nga gin-aman sa inyo kutub pa sang pagtukud sang kalibutan.” Mateo 25:31-34.AP 249.2

  Nakit-an naton sa mga Kasulatan nga bag-o pa lamang mahatag nga kon magkari ang Anak sang tawo pagapamanhawon niya ang mga minatay nga dili madinulunton, kag pamaylohan ang mga buhi. Bangud sa sining daku nga pagbaylo raaaman sila sa pagbaton sang ginharian; tungud kay si San Pablo nagsiling, “Ang unod kag ang dugo indi sarang makapanublo sang ginharian sang Dios; bisan ang pagkamadinulunton indi makapanubli sang pagkadilimadinulunton.” 1 Kor 15:50. Ang tawo sa iya karon nga kahimtangan, mamalatyon, madinulunton; apang ang ginharian sang Dios mangindili madinulunton, magapadayon gihapon. Busa ang tawo sa iya karon nga kahimtangan dili makasulud sa ginharian sang Dios. Apang kon magkari si Jesukristo, magahatag sia sing pagkadilimamalatyon sa Iya mga tinawo; kag niyan pagapanawgon Niya sila sa pagpanubli sang ginharian nga kutub niyan amo pa lamang ang ila pagpanubli.AP 250.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents