Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagtoon ni Lutero

  Ang mga ginikanan ni Lutero naghatag sing daku nga pagtatap sa mga pagpatoon kag paghanas sa ila mga kabataan. Ila nga gintinguhaan sila sa pagtudlo sa kaalam sang Dios kag pagkabuhi sa pamatasan nga Kristohanon. Ang pangamuyo sang amay sa gihapon ginatib-ong sa langit nga ginapabati sa iya anak, agud nga pagdumdumon sang anak ang ngalan sang Ginoo, kag sa iban nga mga adlaw makabulig sa pagpalapnag sang Iya kamatuuran. Ang tagsatagsa ka bentaha sa maayo nga pamatasan kag pagpatubu sang hunahuna nga ila maagum sa ila inalisod nga pangabuhi, ginahimuslan sing makugihon sining mga ginikanan. Ang ila mga pagtinguha tama kahanuut kag kamainilubon sa pagaman sa ila mga anak sa kabuhi nga matinoohon kag mapuslanon. Sa ila kalig-on kag kabaskug sing naga karakter kon kaisa mapulupintas sila; apang ang Reformador sa iya kaugalingon, bisan nga iya nahibaloan nga sa iban nga bagay nagasalayup sila. nakakita sa ila mga pagginahum sing madamu nga kaayohan sang sa kalainan.AP 110.2

  Sa eskuelahan nga ginpadal-an sa iya sang sia ang alangon pa, si Lutero ginaihigihig lamang kag ginapintaran. Tama gid ang kaimol sang iya mga ginikanan, sa bagay nga kon sia ang magpanaug gikan sa ila balay pakadto sa eskuolahan sa isa ka banwa kinahanglan anay sia sa pagpanganta sa mga kabalayan agud makakita sia sing pagkaon kag firme sia nga nagaantus sang gutum. Ang madulum. Binabaylanon nga hunahuna anay sa religion nagpuno sa iya sing kahadluk Magatulog sia kon gab-i nga may nagakalisud nga tagiposoon, nga nagapanganinaw sa onhan nga nagakurug sang madulum nga palaabuton, kag sa dayon nga kahadluk sa hunahuna nga ang Dios mabangis, dili mahinoklogon nga hukum, malupigon hukum, sa baylo sang sa mahigugmaon nga Amay sa langit.AP 110.3

  Apang sa idalum sang madamu kag dalagku nga mga pagkaluya, si Lutero nagpadayon sing malig-on padulong sa labing mataas nga talaksan sang maayong pagginawi kag ka putli sing hunahuna nga nagbihag sang iya kalag. Ginauhaw sa kaalam, kag ang hanuut kag praktika nga kinaugali sansr iya painoino nagtuytuy sa iya sa paghandum sang bilog kag mapuslanon sa baylo sang sa pagkabugalon kag pagkasalim papaw.AP 111.1

  Sang iya pagsulud sa Unibersidad sa Erfurt sang nagapanuigon sia sing napulo kag walo, ang iya kahimtangan maayoayo kag ang iya palaabuton mga mapawa sang sa iya una nga mga tuig. Ang iya mga ginikanan bangud sang ila pagkainot kag pagkapisan nakatipon sing ikasarang sa paghatag sa iya sang tanan nga bulig. Kag ang influencia sang mga mahunahunaon nga mga abyan daw makabuhin sang madulum nga binunga sang iya una nga mga paghanas. Gingamit niya ang iya kaugalingon sa pagtoon sang mga labing maayo nga mga magsusulat, kag tagoon sing mautihon ang ila labine mabug-at nga mga hunahuna. kag himoon ang kaalam sang mga mangin-alamon nga mga tawo nga iya. Bisan pa sa idalum sang mga mapintas nga pagbulut-an sang iya una nga manunudlo. nagapakita sia sing saad sa pagkalutaw; kag sa maayo nga mga influensia ang iya paino-ino nag-uswag sing madasig. Ang isa ka madinumdunon nga hunahuna, isa ka buhi nga panan-awon. mabaskug nga gahum sa pagmatarung. kag walay katalak-an nga pagkaukod, sa wala madugay nagbutang sa iya sa labing mataas sa tunga sang iya mga kaupod. Ang disiplina sa painoino nagpagulang sang iya ihalangup, kag nagpukaw sang kapisan sang painoino kag sang katalum sang ihalangup nga nagaman sa iya sa pagpakig-away sa iya kabuhi.AP 111.2

  Ang kahadluk nga iya sang Ginoo nagapuyo sa tagiposoon ni Lutero, nga nagpatakus sa iya sa paghuput sang dili mationg nga tinutuyo, kag nagdul-ong sa iya sa madalum nga pagpaubus sa atubangan sang Dios. May dayon sia nga balatiagon nga sia nagasalig lamang sa langitnon nga bulig, kag wala gid sia makalimot sa pagsugod sang kada adlaw sa pangamuyo. kag ang iya tagiposoon nagahangad sa walay langan sa Dios sa pagpangayo sing pagtuytuy kag pagbulig. “Ang pagpangamuyo sing maayo,” ang masunsun ginasiling niya, “amo ang katunga nga maayo sang pagtoon.”*Aubigne, “History of the Reformation of the Sixteeth Century, lib. 2, cap. 2.AP 112.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents