Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  6: Si Huss kag si Jeronimo

  Ang balita napanggas sa Bohemia kutub pa sang ikasiam ka siglo. Ang Biblia nabadbad. kag ang pagsimba sa dayag ginbimo sa kaugalingon nga pamulong sang mga tawo. Apang sang nagauswag ang gahum sang papa, ginalikupan man sang dulum ang pulong sang Dios. Si Gregorio VII., nga nagkuha sa iya kaugalingon nga iya katungdanan ang pagpaubus sang bugal sang mga hari, may daku man nga tuyo sa paghiulipon sa mga tawo, kag suno sini ang sugo ginpagowa nga nagadumili nga paghiwaton ang panimbahon sa pamolong sang taga Bohemia. Ang papa nagpahayag nga “nagapahamuut sa La bing Mataas nga pagsimbahon Sia sa dili mahangpan nga pamulong, bangud sini madamu nga mga kalautan kag mga erejes ang naglulutaw tungud kay wala pagsunda ini nga tulumanon.”*Wylie, lib. 3, cap. 1. Busa ang Roma nagsugo nga ang kapawa sang pulong sang Dios pagapalongon, kag ang mga tawo pagatakpan sa kadudulman. Apang ang langit nag-aman sing iban pa nga paagi sa pagtipig sang iglesia. Madamu sang mga Valdenses kag Albigenses nga pinanabug sang mapait nga .paghingabut gikan sa ila mga puluy-an sa Francia kag Italia, naglalambut sa Bohemia. Matuud nga wala man sila magpangahas sa pagpanudlo sa dayag, apang nagpalangabudlay sila sing labing mapisanon sa tago. Sa sini nga bagav ang matuud nga pagtoo nahuptan halin sa isa ka siglo pakadto sa isa ka siglo.AP 85.1

  Sa wala pa ang mga adlaw ni Huss, may yara man nga mga tawo sa Bohemia nga nagtilindug sa paghimalaut sa dayag sang mga pagkadunut sang iglesia kag pagkamatinuyangon sang mga tawo. Ang ila pagpangabudlay nagpatubu sing malapad nga kabalaka. Ang kahadluk sang mga pangolo sang iglesia napamadmad, kag nabuksan ang pagpanghingabut batok sa mga disipolos sang balita. Sang sila ang natabog sa pagsimba sa mga talunan kag mga kabukiran ginpangita sila sang mga soldado, kag madamu ang ginpamatay. Sa tapus sang isa ka dag-on naggowa ang isa ka sugo nga ang tanan nga nagbulag sa pagsimba sa Roma pagasunogon. Apang sang ginpanugyan sang mga Kristohanon ang ila kabuhi, ginpanan-aw nila sa onhan ang pagdaug sang ila buluhaton. Ang isa sadtong “nagtudlo nga ang kaluwasan makita lamang sa pagtoo sa linansang nga Manluluwas,” naghambal sang nagatagumatayon na sia nga “ang kaakig sang mga kaaway sang kamatuuran magadaug sa aton sa karon, apang dili sia magapadayon; may magatindug gikan sa tunga sang mga walay alam nga mga tawo, nga wala sing hinganiban ni gahum, kag dili nila masarangan sa pagdaug.”*Wylie, lib. 3, cap. 1. Ang panag-on ni Lutero malayo pa; apang nagagowa na ang isa, nga ang iya pagpamatuud batok sa Roma magaukay sang kabanwaanan.AP 86.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents