Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  32: Ang mga Kasulatan Bantay nga Walay Katalaaman

  Sa Kasugoan kag sa pagpamatuud! Kon indi sila maghambal suno sini nga pulong, wala sa ila sing pamanagbanag” Isaias 8:20. Ang mga tinawo sang Dios ginatudlo sa mga Kasulatan subung nga ila bantav nga walay katalagman batok sa mga influensia sang mga butig nga mga manunudlo kag mga madaya nga gahum sang esniritu sang kadudulman. Si Satanas magagamit sang tanan nga mga kalalangan sa pagpugung sa mga katawohan sa pagkuha sing kaalam sa Biblia; tungud kay ang matin-aw niya nga mga pulong nagabukad sang iya mga daya. Sa kada mabuhi ang buluhaton sang Dios, ang principe sang kalautan magabangon sa pagpanghikot sing labi pagid; nagapagowa na sia karon sang iya tanan nga mga masarangan nga sa katapusan nga pagpakigsumpong batok sa kay Kristo kag sa iya mga sumudonod. Ang katapusan nga daku nga daya madali na lang magabukas sa atubangan naton. Si Antikristo magahimo sang iya makatilingala nga mga buluhaton sa atubangan sang aton mga mata. Ang butig magaangid gid sa matuud, sa bagay nga dili mahimo ang pagaapu sang ginkalainan nilaAP 459.1

  luwas lamang sa Balaan nga mga Kasulatan. Bangud sa ila pamatuud ang tagsatagsa ka dinalan kag ang tagsatagsa ka milagro pagatilawan.AP 460.1

  Yadtong nagatinguha sa pagtuman sang tanan nga sugo sang Dios pagasumpongon kag pagakadlawan sing pasipala. Makatindug sila lamang bangud sa kusug sang Dios. Agud nga maantus nila ang pagtilaw sa atubangan nila, kinahanglan sila sa paghangup sang kabubut-on sang Dios siling nga ginapahayag sa Iya mga pulong; makapadungug lamang sila sa Iya kon sila ang may matarung nga paghangup sang Iya karakter, pagbulut-an, kag mga katuyoan, kag magginawi suno sa ila. Wala sing isa nga makatindug sa pag-antus sang daku nga sinumponganay luwas lamang yadtong nagpalig on sa ila hunahuna sang kamatuuran sa Biblia. Sa tagsatagsa ka kalag magaabut ining manug-usisa nga pagtilaw, sin-o ang tumanon ko ang Dios okon ang tawo? Ang oras sa pagtapat yara nagid karon malapit. Natanum bala ang aton mga tiil sa bato sang dili mabaylohan nga mga pulong sang Dios? Handa bala kita sa pagtindug sa pag-apin sang mga sugo sang Dios kag sang pagtoo sa kay Jesukristo?AP 460.2

  Sa wala pa ang paglansang sa Iya, ang Manluluwas nagtalastas sa Iya mga disipolos nga Sia pagapatyon, kag mabanhaw liwan gikan sa lublubngun; kag ang mga manugtunda nagatalambong sa pagpadulut sang iya nga pulong sa ila painoino kag mga tagiposoon. Apang ang mga disipoles nagabalantay sadtong agi nga pagbawi sa ila gikan sa singkaw sang Roma, kag dili sila makapahanugot sang hunahuna ngn Sia nga amo ang natingban sang ila paglaum mag-antus sang isa ka makahuluya nga kamatayon. Ang mga pulong nga kinahanglan nila dumdumon nagkaladula sa ila mga painoino; kag sang pag-abut sang dag-on sa pagtilaw, nasapwan sila nga mga wala mahanda. Ang kamatayon ni Jesus naglaglag sang ila paglaum subung abi sang wala sila mapaamani nga daan. Busa sa mga tagna ang palaabuton ginabukad sa atubangan naton sing maathag subung sang pagbukas sa iya mga disipulos sa mga pulong ni Kristo. Ang mga hitabu nga nagaangot sa pagtakup sang kaluwasan kag sang buluhaton sa pag-aman nga sa panag-on sang gamo, ginapahayag sing maathag. Apang kadam-an ang wala na sing ihalangup sining importante nga kamatuuran nga subung lamang sang wala sila mabukad. Si Satanas nagabantay sa pagsalo sang tagsatagsa ka pagpabatyag nga magapaalam sa ila nga sa kaluwasan, kag ang dag-on sang kagamu magaabut sa ila nga dili mga handa.AP 460.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents