Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mga Saad sa Pagbulig sa mga Tinawo sang Dios

  Ang mga tawo sang Dios dili mahilway sa pag-antus; apang bisan kon sila ang ginahingabut kag ginalisdan, bisan nga magaalantus sila sa mga kinawad-on, kag magalantus sang gutum, dili sila pagbayaan sa pagkadula. Yadtong Dios nga nagsagud sa kay Elias, dili magapabaya sa isa sang Iya nagaantus nga inanak. Yadtong Dios nga nakaisip sang mga buhok sa ila olo, magasagud sa ila; kag sa dag-on sang gutum pagabusgon sila. Sang nagakalamatay ang mga malaut sa gutum kag pamiste, ang mga manugtunda magatabang sa mga matarung, kag hatagan sila sang ila kakulangan. Sa “sadtong nagalakat sing matarung” ginsaaran nga “Pagahatagan sia sang iya tinapay, kag ang iya mga tubig indi makulang.” Kon “ang mga nalisdan kag ang mga makalolooy magapalangita sing tubig kag wala na, nga ang ila dila nagamala sa kauhaw; ako, si Jehoba, magapamati sa ila; ako ang Dios ni Israel, indi magabiya sa ila.” Isaias 33:16; 41:17.AP 495.1

  Bisan “ang igera indi magapamulak, kag wala sing patubas sa mga kaubasan; ang olibo dili magapamunga, kag ang mga latagon indi magahalatag sing kalau-on; kag ang mga •obeha magakulang sa mga palasudlan, kag wala na sing mga baka sa mga kamalig,” apang yadtong nagakahadluk sa Iya “magakalalipay kay Jehoba,” “kag magakasadya sa Dios sang ila kaluwasan.” Habakuk 3:17, 18.AP 495.2

  “Si Jehoba amo ang imo Manugbantay, si Jehoba amo ang imo landong sa imo kamut nga too. Ang adlaw indi magatistis sa imo sa kaadlawon, bisan ang bulan sa kagab-ihon. Si Jehoba magabantay sa imo sa tanan nga kalautan; sia magabantay sa imo kalag.” “Kay Sia ang nagaluwas sa imo sa siod sang mangangayam, kag sa kamatay nga manuglaglag. Sia magatabon sa imo sang iya mga kakuyusan. Kag sa idalum sang iya mga pakpak nagapalipod ka. Ang iya kamatuuran among kalasag kag taming. Dili ka mahadluk sa kakugmat sa kagab-ihon, bisan sa baslay nga nagalupad sa adlaw, bisan sa kamatay nga nagalakat sa kadudulman, bisan sa paglaglag nga nagapapas sa kadultohon. Nagakapukan sa imo luyo ang isa ka libo, kag napulo ka libo sa imo too. apang sa imo indi makalambut. Lamang magatulok ka sang imo mga mata, kag makit-an mo ang balus sang mga banyaga. Kay si Jehoba, nga akon dalangpan. Ang labing mataas ginhimo mo nga imo puluy-anan. Wala sing bisan ano nga malain nga mahanabu sa imo, bisan ang bisan ano nga kalalat-an magalambut sa imo layanglayang.” Salmos 91:3-10.AP 495.3

  Kon ang mga tawo makakita subung sa mga langitnon nga palanan-awon, makita nila ang katilingban sang mga manugtunda nga nagalabaw sa kusug nga nabamtang sa palibut sadtong nagabantay sang mga pulong sa pagpailub ni Kristo. Sa tama nga pagkahanuklog, ang mga manugtunda nagatamud sa ila kangitngitan, kag nakabati sang ila mga pangamuyo. Nagahululat sila sang pulong gikan sa ila pangolo sa pagsabnit sila gikan sa ila katalagman. Apang dapat sila sa paghulat sing dili madugay. Ang mga tinawo sang Dios kinahanglan sa pag-inum sa tagayan, kag tugmawan sang iya tugmaw. Ang amo gid nga pagpalantang, nga labi ka pait sa ila, isa ka labing maayo nga sabat sa ila pag-ampo. Apang tungud sa mga pinili ang dag-on sa kalisdanan pagalip-oton.”Indi ang Dios bala magahimo sing katarungan sa iya mga pinili, nga nagasilinggit sa iya sa adlaw kag gab-i? ... Nagasilingako sa inyo. nga magahimo sing katarungan sa ila sa madali.” Lukas 18:7,8. Kag ang katapusan magaabut sing labi ka dali sang sa ginahunahuna sang mga tawo. Ang trigo pagatiponon kag pagabugkoson sing inupong nga sa tambobo sang Dios; ang mga gamhon pagapainugkoson subung sa mga sagbot nga sa kalayo sang kalaglagan.AP 496.1

  Ang mata sang Dios, nga nagatamud sa mga katuigan naunay sa kangitngitan nga pagaagihan sang Iya mga tinawo, kon maglikop ang dutan-on nga kagamhanan batok sa ila. Kasubung sang mga gintapok nga mga bihag, pagahadlukan sila sang kamatayon sa gutum okon sa kalugusan. Apang ang Isa nga labing balaan nga nagpahawa sang tubig sang. dagat nga Mapula sa atubangan sang Israel magapahayag man sang Iya daku nga gahum kag bawion sila sa kabihagan. “Sila manginpinasahi nga bahandi nga sa akon, siling ni Jehoba sang sebaot, sa adlaw nga ako magahimo sang Akon bulawan; kag pagapatawaron ko sila, subung sang tawo nga nagapatawad sa iya anak nga nagaalagad sa iya.” Malakias 3:17.AP 496.2

  Kon ang dugo sang mga matutum nga mga saksi ni Kristo pagpatuloon sa sini nga dag-on, dili sia manginsubung sang binhi nga ginpanggas sa pagpamunga sang alanyon sang Dios, nga kaangay sadtong dugo sang mga martir. Ang ila pagkalig-on sa pagtoo dili na mangin isa ka pamatuud sa pagdaug sa iban sa kamatuuran tungud kay sa ila pinatig-a nga tagiposoon nagdumili sa pagbaton sang balud sang kalooy tubtub nga wala na sila magbalik. Kon ang mga matarung pagapabayaan na karon sa pagkahulog subung sang isa ka tulukbon sa kamut sang ila kaaway, manginkadalag-an na sang principe sang kadudulman. Si Kristo nagsiling, “Kari ka, banwa ko, sulud ka sa imo mga hulut, kag itakup sa likod nimo ang imo mga gawang; panago ka sing malip-ot nga tion tubtub nga magligad ang kaakig.” Isaias 26:20.AP 497.1

  Manginmahimayaon ang pagkaluwas sadtong naghululat sing mapailubon sa Iya pagkari, kag ang ila mga ngalan napanulat sa tolon-an sang kabuhi.AP 497.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents