Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  5: Si Juan Wicleff

  Sa wala pa ang Reformasion, may yara kon kaisa nga pila lamang ka kopia nga Biblia; apang ang Dios wala magtutugot nga mawala sing bug-os ang Iya mga pulong. Ang iya kamatuuran dili matago sing dayon. Iya ang mahubaran sa walay kaiwatan ang pulong sang kabuhi subung sang iya pagbukas sang gawang sang mga bilanggoan kag kubaan sing pintal ang mga ganhaan nga salsalon kag pagowaon ang Iya mga alagad. Sa nagkalainlain nga duta sa Europa ang mga tawo ginapandaldal sang Espiritu sang Dios sa pagpangita sang kamatuuran subung sang isa ka manggad nga natago. Sa labing kaako sang Dios gintuytuyan sila sa Balaan nga Kasulatan, kag ton-an ang iya mga balaan nga mga pinanid sa dalni nga kabalaka. Mga banda sila sa pagbaton sang kapawa sa bisan pila ang bili niya. Sang maggolowa ang mga Manugbalita nga ginpadala sang langit, nagabugras sang talikala sang kasaypanan kag kababaylan, kag magtawag sa sadtong naulipon sing malawig, sa pagtindug kag pamatud-an ang ila kahilwayan.AP 71.1

  Luwas lamang sa sadtong mga taga Valdenses, ang pulong sang Dios sa sulud sang malawig nga mga dag-on natakpan sa mga pulong nga nahibaloan lamang sang mga mangin-alamon; apang nag-abut ang dag-on nga ang Kasulatan ginbadbad, kag ginhatag sa mga tawo sa nagkalainlain nga duta sa ila kaugalingon nga pamulong.AP 71.2

  Sang ika napulo kag apat ka siglo nagtindug sa Inglaterra ang isa ka tawo nga ginbantug nga “bitoon sa kaagahon sang Reformasion.” —si Juan Wieleff. Ang labing daku nga pagpamatok batok sa Roma nga gintugot sa iya sa pagmitlang dili gid niya mahipsan. Ina nga pamatok nagbukas sang kagamo nga nagpatubas sang kahilwayan sang tawo, sang iglesia, kag sang nasion.AP 72.1

  Si Wieleff nakabaton sing maayo nga edukasion, kag sa iya ang kahadluk sa Ginoo amo ang pamuno sang kaalam. Kinilala sia sa kolegio tungud sang iya mainit nga pagtoo subung man tungud sang iya dalayawon nga talento kag maayo nga pagtoon. Sa iya daku nga kauhaw sang kaalam ginpangita niya ang tanan nga sanga sang pagtolon-an. Pinatonan sia sa pilosopia eskolastika, sa mga pagtolon-an sang ig-lesia, kag sa mga kasugoan civil, ilabi nagid ang nahanungud sa iya kaugalingon nga duta. Sa tapus sining iya mga pagpangabudlay ang bili sining iya temprano nga paghanas naglutaw. Ang himpit nga paghibalo sang pilosopia especulativa sa iya panag-0n nagpakatakus sa iya sa pagbukad sang mga kasaypanan; kag sa iya pagtoon sang kasugoan civil, sang kasugoan sang gilesia naaman sia sa pagsulud sa labing daku nga kagamu tungud sa kabilwayan sa kasugoan civil kag sa religion. Sang masarangan man niya ang pagbayaw sang hinganiban nga nagikan sa mga pulong sang Dios,, nakatipon man sia sang mga disiplina sa painoino sa mga eskuelahan, kag nahangpan nia ang mga taktika sang mga manugdumala sa eskuelahan. Ang gahum sang iya painoino nga binugna sa iya sang Dios kag ang kasangkaron kag kahimpit sang iya kaalam nagaagda sang pagtahod sang iya mga abyan kag mga kaaway.AP 72.2

  Sang si Juan Wieleff yara pa sa kolegio, ang italulupangod niya nadala sa mga Kasulatan, kag nagtulud sia sa pagusisa sa iya kaupod sang amo man ka-id-id nga nagpatakus sa iya sa pagkaagalon sang kaalam sa mga eskuelahan. Sadto anay nagbatiag sia sing daku nga kagutum, nga bisan pa ang iya mga tinon-an sa eskuelahan ni ang mga pagtolon-an sang iglesia dili makapabusug. Sa mga pulong sang Dios iya nakita ang iya anay ginpangita sa walay kapuslanan. Diri nakita niya ang paagi sang kaluwasan nga ginpahayag, kag si Kristo ginpakita subung nga amo lamang ang mananabang sa tawo. Ginhatag niya ang iya kaugalingon sa pag-alagdan ni Kristo, kag magtapat sa pagbantala sang kamatuuran nga iya nasapwan.AP 72.3

  Kasubung sa mga reformador nga nagsulunod sa iya, si Wieleff, sa pamuno sang iya buluhaton wala makakita kon sa diin sia igdul-ong. Wala gid sia magpangabudlay sa pagsum pong batok sa Roma. Apang ang iya kahanuut sa kamatuuran dili makapalikaw sa iya kondi ang pagpakigbatok sa kabutigan. Sang nagalabi ang iya paghangup sang kasaypanan sang pa panhon, nagalabi man sa ka lianuut ang iya pagpahayag sang pagtolon-an sang Biblia. Nakit-an niya nga ang Roma nagsikway sang pulong sang Dios kag ilisan sang mga tradision; iya nga ginsumbong sa walay kahadluk nga ang kaparian nagtago sang Kasulatan, kag pangayoon sing pilit nga ang Biblia ig-uli sa mga tawo, kag nga ang iya pagkagamhanan tukuron liwan sa iglesia.AP 73.1

  Si Wicleff isa ka takus kag mapisanon nga magtotoon, kag maayo nga manugwali, kag ang iya kabuhi sa matag-adlaw amo ang pahayag sang kamatuuran nga iya ginwali. Ang iya kaalam sang Kasulatan, ang kabaskug saug iya mga katarungan, ang kaputli sang iya kabuhi, kag ang dili mabuyok niya nga kasidla kag kamaminatud-on, nagdaug sang pagdayaw sang kadam-an kag pagsalig sa iya. Madamu nga mga tawo ang linas-ayan sa ila una nga toloohan, sang ila makitan ang kalautan nga nagabugana sa Iglesia Romana,kag ginhugyaw nila sa wala sing lipodlipod ang kamatuuran nga ginbukad ni Wieleff; apang ang mga pangolo nga papanhon pinamun-an sing kaakig sang mahangpan nila nga ini nga Reformador nagadaug sing daku nga influensia sang sa ila. AP 73.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents