Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagpanaysay sang Kasulatan

  Ang mga papanhon nagtugyan sa mga eclesiastieo lamang sang matarung sa pagpanaysay sang mga Kasulatan. Tungud kay ang mga eclesiastico amo lamang ang takus makasaysay sang mga pulong sang Dios, ginadilian sia sa mga tawo. Bisan nga ang Reformasion naghatag sang Kasulatan, sa tanan. apang ang amo man nga palatukuran nga ginbayaw sang Roma ngapugung sang kadamuan nga mga Protestante nga iglesia sa pag-usisa sang Biblia sa ila kaugalingon. Natudloan sila sa pagbaton sang iya mga pagtolon-an siling nga ginasaysay sang iglesia kag may yara nga mga linibo nga dili gid magbaton sang bisan ano lamang, wala sapayan kon ano kaathag ang pagpahayag sa iya sa Kasulatan, nga sumpong sa ila pagtolon-an, kon tinukod sia nga pagtolon-an sang iglesia.AP 463.3

  Bisan nga ang Biblia puno sang mga paandam batok sa mga butig nga mga magtotoon, madamu ang mga handa sa pagtugyan sang ila kalag sa pagpatago sa mga eclesiastico. May yara karon nga adlaw nga linibo nga mga profesor sa religion nga wala na sing mahatag nga liwan nga katarungan sang pagtoloohan nga ila ginasunod sang sa sadtong gintudlosa ila sang mga pangolo sa religion. Ginaligaran nila ang mga pagtolon-an sang Manluluwas nga daw wala makatalupangud, kag maghatag sing walay pangduhaduha nga pagsalig sa mga pulong sang mga ministro. Apang dili masinilaypon bala ang mga ministro? Anhon naton nga pagsalig sang aton kalag sa mga pagtuytuy nila kon wala naton mahibalo-i gikan sa mga pulong sang Dios nga sila mga manugdala sang iwag? Ang kakulang sing kaisug sa painoino kag magsipak gikan sa nainas nga dalan sang kalibutan, nagdul-ong sa madamu sa pagsunod sa mga tikang sang mga mangin-alamon nga mga tawo; kag tungud sang ila mabinuyanbuyanon sa pag usisa sa ila kaugalingon, nagapus sila sa talikala sang kasaypanan nga wala na sing paglaum sa pagpanginpalus. Niakit-an nila nga ang kamatuuran nga sa sini nga panag-on ginapahayag sing maathag sa Biblia, kag ginabatyag nila ang gahum sang Espiritu Santo nga naga-upod. sa pagbantala sa iya; apang ginatugutan nila ang mga pamatok sang mga eclesiastico sa pagpaliso sa ila gikan sa kapawa. Bisan nga ang ila matarung kag ang ila konsiensia nagamatuud gid, ining mga dinaya.n nga mga kalag nahadluk sa pagpanghunahuna sing tuhay sang sa iya sang mga ministro; kag ang ila kaugalingon nga paghukum, ang ila walay katapusan nga palaabuton, ginahalad sa pagkadilimatinoohon, sa bugal kag pagpangita sang sayup, sa iban.AP 464.1

  Si Satanas nagapangabudlay sa madamu nga mga paagi sa paggapus sang iya mga bihag bangud sa influensia sang tawo. Makuha niya nga sa iya kaugalingon ang kadam-an bangud sa pagtabid sa ila sa sadtong mga kaaway sang kruni Kristo bangud sa sukla nga lubid sang gugma. Bisan kon bangud sa ano ini nga pagtalabid, sa ginikanan, sa inanak, sa pagasawahay, okon bangud sa mga katiponan, ang patubas amo man; ang mga manlulupig sang kamatuuran magabayaw sang ila gahum sa paggahum sa koniensia, kag ang mga kalag ng napunggan sa ila kagamhanan wala sing igo nga kabaskug okon pagsalig sa kaugalingon sa pagtuman sang ila ginahunahuna nga matarung nga katungdanan.AP 464.2

  Ang kamatuuran kag ang himaya sang Dios dili mabulag; dili mahimo sa aton, sang malapit ang Biblia sa aton. ang pagtahud sa Dios sang mga sayup nga mga opinion. Madamu ang nagamatarung nga walay sapayan bisan kon ano ang ginatoohan sang iban, basta nagakabuhi lamang sia sing matarung. Apang ang kabuhi ginahorma sang pagtoo. Kon ang kapawa kag ang kamatuuran yara malapit sa aton, kag patumbayaan naton ang pagpamati kag pagusisa sa iya, ginapanghiwala matuud naton Sia; ginapili naton ang kadudulman sa baylo sang kapawa.AP 465.1

  “May dalan nga daw ginapakatadlong sang tawo, apang ang iya katapusan dalan sia sa kamatayon.” Hulubaton 16:25. Ang pagkaignorante dili mapamalibad sa paghimo sing sayop kon sala, kon may yara nga kahigayonan sa tanan nga kilid sa paghibalo sang kabubut-on sang Dios. Ang isa ka tawo nga nagapanlakatan, kag makaabut sa duug nga ginasang-an sang made mu nga dalan, kag ang kada isa ka dalan may letrero nga nagasugid kon sa diin nagakadto. Kon dili niya pagsundon ang ginasugid sang letrero, kag pilion lamang yadtong dalan nga daw sa maayo sa iya, ayhan tama sa iya ka bunayag, apang sa dili gid maduhaduhaan masapuan niya ang iya. kaugalingon sa sayup nga dalan.AP 465.2

  Bakabayawon ta ang tanan nga gahum sang painoino sa pagtoon sang mga Kasulatan, kag pahikota ang mga ihibalo sa paghangup, suno sa iya masarangan, sang mga madalum nga butang sang Dios; apang dili naton pagkalimtan nga ang pagkamabinatonon sang pagtudlo kag ang pagkamapasakupon sang isa ka bata mangin amo ang matuud nga espiritu sang manugtoon. Ang mga kaiwatan sang mga Kasulatan dili mabungkag sa amo man nga paagi nga ginagamit sa pagkuha sang mga kaiwatan sa pilosopia. Dili kita magbukad sa pagtoo sang Biblia nga may pagsalig sa aton kaugalingon nga nagpasulud sa madamu sa kagamhanan sang siensia, kondi sing mapinangamuyoon kag pagsalig sa Dios, kag sang hanuut nga hndum sa paghibalo sang Iya kabubut-on. Magpalapit kita nga may mapinaubuson kag mabinatonon sing pagtudlo nga espiritu sa pagbaton sing kaalam gikan sa labing daku nga AMO AKO. Kay kon dili ang malaut nga manugtunda magapadulum sang aton mga painoino kag ma gapatig-a sang aton mga tagiposoon agud nga dili kita magbatyag sang kamatuuran.AP 465.3

  Madamu nga mga bahin sang Kasulatan ang ginatawag sang mga mangin-alamon nga mga tawo nga mga misterio, okon ginaligaran subung nga dili importante, ang puno sing paglipay kag pagtudlo sa sadtong mga naton-an sa eskuelahan ni Kristo. Ang isa ka katarungan kon ngaa madamu sang mga mangin-alamon sang teologo ang walay maathag nga paghangup sang mga pulong sang Dios amo, ginakipot nila ang ila mga mata sa kamatuuran nga dili nila buut gawion. Ang paghangup sang kamatuuran sa Biblia wala nagasandig sing labi sa gahum sang painoino nga ginahatag sa pag-usisa sang sa pag-isa sang tuyo, nga amo ang hanuut nga paghandum sang katarungan.AP 466.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents