Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  19: Anano ang Sanktuaryo

  Ang Kasulatan nga labi sa tanan amo ang sadsaran kag haligi nga pamag-ang sang pagtoloohan sang mga Adventista, amo ang nagasiling, “Tubtub sa duha ka libo kag tatlo ka gatus ka adlaw sa hapon kag sa aga; niyan ang Puluy-an nga balaan pagapakaputlion.”1 Ini naanaran nga mga pulong sang tanan nga mga tumolo sa madali nga pagkari sang Ginoo. Bangud sa mga bibig sang mga linibo ini nga tagna ginsulitsulit subung nga amo ang bantay nga pulong sang ila pagtoo. Ang tanan nagbatiag nga sa mga hitabu nga ginsugid diri nagasandig ang ila labing mapawa nga ginapaabut kag labing pinalangga nga paglaum. Ining tagnaanon nga mga adlaw ginpakita anay nga magaapus sa tuig 1844. Snno sa iban nga mga Kristohanon sa kalibutan, ang mga nagahululat sang ikaduha nga pagkari nagatoloo nga ang duta, okon ang iban niya nga bahin, amo ang Puluy-an nga balan kon sanktuaryo. Ila ginhangup nga ang pagtinlo sang sanktuaryo amo ang pagputli sang duta bangud sa kalayo sa katapusan nga daku nga adlaw, kag nga ini mahanabu sa ikaduha nga pagkari. Busa ginlamunan nila nga raagabalik si Kristo sa duta sang tuig 1844.AP 278.1

  Apang ang tinangdu nga dag-on nag-abut kag ang Ginoo wala magpahayag. Ang mga tumoloo nakahibalo nga ang mga pulong sang Dios dili magsayup; ang ila pagsaysay sang tagna kinakanglan nga amo ang sayup; apang sa diin nila pangitaon ang kasaysayan? Madamu ang nagdasodaso sa pag-utod sang ato sang kaiwatan bangud sa pagpanghiwala nga ang 2300 ka mga adlaw natapus sang 1844. Wala sing katarungan sila nga ginhatag sa sini, kondi nga wala lamang magkari si Kristo sa dag-on nga ila ginpaabut. Ginbinaisan nila nga kon ang tagnaanon nga mga adlaw natapus sang 1844, nagbalik na kunta si Kristo sa pagtinlo sang sanktuaryo bangud sa pagpaputli sang duta sa kalayo; kag nga tungud kay wala sia mag-abut, ang mga adlaw wala pa matapus.AP 279.1

  Ang pagbaton sini nga katarungan pagsikway sang nahauna nga pag-isip sang tagnaanon nga panag-on. Ang 2300 ka mga adlaw nasapwan nga nagpamuno sang pagkatuman sang sugo ni Arteherhes sa pag-uli kag pagpatindug liwan sang Jerusalem, sang tuig 457 W. K. Kuhaon naton ini nga ginpamunoan sang dag-on, may yara nga himpit nga paghilisanto sa paggamit sang tanan nga mga hitabu nga ginasugid sa mga kasaysayan sina nga panag-on sa Daniel 9:25-27. Ang kan-uman kag siam ka semana okon ang nahauna nga 483 sang 2300 ka mga tuig, magadangat sa Mesias, ang Hinaplas; kag ang pagtugmaw sa kay Jesus kag paghaplas sa iya sang Espiritu Santo, sang tuig 27 T. K., nagtuman sang tanan nga gintangdu sang tagna. Sa katung-anan sang ika kapitoan ka semana, ang Mesias paga-utdon (pagapatyon) Sa tapus sang tatlo ka tuig kag tunga sa tapus sang pagtugmaw sa iya, si Kristo ginlansang, sang tuig 31, T. K. Ang kapitoan ka semana okon 490 ka mga tuig ginpahanungud sing pinasahi sa mga Judio. Sa katapusan sini nga panag-on ang mga nasion nga mga Judio nagpat-in sang ila pagsikway kay Kristo bangud sa paghingabut sa Iya mga disipolos, kag ang mga apostoles nagkaladto sa mga hentil, tuig 34, T. K. Ang nahauna nga 490 ka mga tuig sang 2300 tungud kay natapus na, ang 1810 ka mga tuig nabilin pa. Sumugod sa tuig 34, T. K. ang 1810 magalambut sa 1844. “Niyan,” ang siling sang manugtunda,” pagapakaputlion ang balaan nga Puluy-an.” Ang nahauna nga ginpahanungdan sang tagna nagkalatuman nga wala maduhaduha-i sa dag-on nga gintangdu.AP 279.2

  Sa sini nga mga pag-isip, ang tanan maathag kag nagakasinanto, luwas lamang nga walay nakita nga hitabu nga. nagsabat sa pagtinlo sang sanktuaryo nga nahanabu sang 1844. Ang pagpanghiwala nga ang mga adlaw, nagtapus sa sina nga panag-on magagumon sang tanan nga halambalanon, kag magapasikway sang mga tilingdugan nga pinalig-on bangud sa wala nagasayup nga pagkalatuman sang tagna.AP 280.1

  Apang ang Dios nagmandu sa Iya mga tinawo sa labing daku nga buluhaton sa Ikaduha nga pagkari; ang Iya gahum kag himaya nagabuylog sa buluhaton, kag dili niya igtugot nga magatapus sa kadudulman kag sa pagkadula sang paglaum, nga pagapakahuy-an subung nga butig kag mga buhat sa pagkapanatiko. Dili niya igtugot nga ang iya mga pulong mabilin sa duhaduha kag walay kapag-onan. Bisan nga madamu ang nagbiya sang ila pag isip sang tagna-anon nga panag-on, kag panghiwalaon ang kahimpit sang buluhaton nga ginpasadsad sa iya, ang iban dili buut magsikway sang mga butang nga pagtoo kag mga agi nga ginabayaw sang mga Kasulatan kag bangud sa pagkamatuud sang Espiritu sang Dios. Nagtoloo sila nga nagatuman sila sang maayo nga palatukuran sa pagsaysay sa ila pagtoon sang mga tagna, kag nga ila katungdanan ang pagpangalig-on sa kamatuuran nga ila na nabaton, kag magpadayon sa amo man nga paagi sa pag-usisa sang Kasulatan. Kaupod sang hanuut nga pangamuyo gin-usisa nila liwan ang ila gintindugan, kag ton-an ang Kasulatan sa pag-usisa sang ila mga sayup. Tungud kay wala man sila nakita nga sayup sa pag-isip sang tagnaanon nga panag-on, nadul-ong sila sa pag-usisa sing matul-id sang halambalanon sang sanktuaryo.AP 280.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents