Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Gikan sa Hingabut pakadto sa Oloolo

  Ang daku nga kaaway niyan nagtinguha sa pagdaug bangud sa oloolo sadtong wala niya masarangi sa pagdaug bangud sa pagpigos.AP 38.1

  Linibolibo ang ginpamilanggo kag ginpamatay; apang may magaulhot pagid sa pag-ilis sa ila lugar. Kag yadtong mga ginmartir bangud sang ila pagtoo may kalig-on sa kay Kristo, kag naisipan Niya nga mga mandadaug. Nakapakig away sila sang maayo nga pagpakig-away, kag magabalaton sila sing purungpurung sang himaya kon magkari si Kristo. Ang mga pag-antus nga ila ginbatas nagtipon sang mga Kristohanon sing malapit sa isa kag isa kag sa ila Manunubus. Ang ila buhi nga pagsulundan kag pagpamatuud sang sila ang nagatagumatayon isa ka dayon nga pamatuud sa kamatuuran; kag sa wala ginapaabuta, ang mga sinakup ni Satanas nagbiliya sang ila pag-alagdan, kag magpasakup sa bandera ni Kristo.AP 38.2

  Nag-untat ang paghingabut, kag sa baylo niya gintal-us ang isa ka katalagman nga paganyat sang umalagi nga pag-uswag kag dungug sa kalibutan. Ang mga sumilimba sa mga dumuloong nga dios nadul-ong sa pagbaton sang bahin sang pagtoloohan nga Kristohanon, kag ila ginsikway man ang labing kinahanglan nga kamatuuran. Ila nga ginbaton si Jesus subung nga Anak sang Dios, kag nagatoo sa Iya kamatayon kag pagkabanhaw; apang wala sila sing matuud nga balatiagon sang sala, kag walay nagakinahanglan sang paghinulsul o kon pagbaylo sang tagiposoon. Ivaupod sang bahin nga pagpasugot sa ila kaugalingon naghunahuna sila nga ang mga Kristohanon dapat man sa pagpasugut agud nga ang tanan mahiusa sa isa ka palatukuran sa pagtoo sa kay Kristo.AP 38.3

  Karon ang iglesia yara sa makahaladluk nga katalagman. Ang bilanggoan, bunal, kalayo kag ang mga hinganiban mga matam-is pa kon ipaangay sa sini. Ang iban nga mga Kristohanon nagtilindug sing malig-on, nga nagasiling nga dili sila makahimo sing bisan ano nga kompromiso. Ang iban nagsulugot sa pagpanugyan okon pagliwan sang iban nga bahin sang ila pagtoo, kag makighiusa sa sadtong nagba laton sang iban nga pagtolon-an nga Kristohanon sa katarungan nga basi pa lamang kon ini manginkabangdanan sang ila bug-os nga pagliso. Yadto nangin amo ang panag-on sa kasakit sa mga matutum nga sumulunod ni Kristo. Sa idalum sang saput sang pagka Kristohanon, si Satanas nagalutlut sa iya kaugalingon sa iglesia, sa pagdagta sang ila pagtoo, kag lisoon ang ila painoino gikan sa pulong sang kamatuuran .AP 38.4

  Kalabanan sang mga Kristohanon sang olihi nagpasunod sa pagpanubu sang ila talaksan, kag nahimo ang paghiusa sang Kristohanon kag mga paganhon. Bisan nga ang mga sumilimba sa gmalarawan nagapakasumulunod kag nagaugyon sa iglesia. nagapangapyot gihapon sila sa ila mga diosdios, lamang ila ginbaylohan ang ila ginasimba nga larawan sang larawan ni Jesus, kag ni Maria kag sang iban nga mga santos. Ang tapay sang pagkamadiosdioson. nga pinasulud sa iglesia, nagpadayon sang iya balakhuan nga pagpanghikot. Ang mga dili put-li nga mga pagtolon-an, ang paglcababaylan, kag mga tulumanon sang mga diosdios, gintingub sa iya pagtoloohan kag panimbahon. Sang nagtingub ang mga tumoloo ni Kristo sa mga sumilimba sa mga larawan, ang pagtoloohan Kristohanon dinagtaan, kag nadulaan ang iglesia sang iya kaputli kag gahum. Walay sapayan. may yara nga dili mapatalang sang mg t daya. Ginhuptan nila gihapon ang ila kalig-on sa pagtoo sr. tag-iya sang kamatuuran. kag simbahon ang Dios lamang.AP 39.1

  Yadtong buut magpakatutum agud makagtingdug sing lig-on batok sa mga daya kag mga kalangil-aran nga ginputus sa panapton sang mga pari kag ginpasulud sa iglesia, kinahanglan sing pataypatay nga pagpakig-away. Ang Biblia wala pagbatona subung nga talaksan sang pagtoo. Ang pagtolon-an sa kahilwayan sa relegion ginatawag nga erehia, kag ang mga nagabayaw sa iya ginadumtan kag ginpanghingabut.AP 39.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents