Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pagbadbad sang Biblia sa Iningles

  Apang ang labing daku nga buluhaton sa kabuhi ni Wieleff amo ang pagbadbad sang mga Kasulatan sa pamulong nga Iningles. Sa iya buhat, “Sa kamatuuran kag kahidogan sang Kasulatan,” ginpakayag niya ang iya nakunakuna sa pagbadbad sang Biblia, agud ang tagsatagsa ka tawo sa Inglaterra makabasa. sa bambal nga iya natawohan, sang makatilingala nga binubatan sang Dios.AP 79.2

  Sa hinali ang iya pagpangabudlay ginpa-untat. Bisan nga wala pa sia makadangat sa panuigon nga kan-uman ka tuig, ang walay pahuway nga pagpangabudlay, pagtoon, kag ang pagsumpong sang iya mga kaawav, nagpaluya sang iya kalawasan, kag nagpatigulang sa iya sing tama. Dinuktan sia sang labing katalagman nga balatian. Ang amo nga balita nagdala sing daku nga kalipay sa mga fraile. Karon nagahulunahuna sila nga magahinulsul sia sing labing mapait sang kalautan nga iya nahimo sa iglesia, kag nagdalidali sila sa iya hulut sa pagpamati sang iya pagpanuad. Ang mga tulugyanan gikan sa apat ka talapuanan religioso, kaupod sang apat ka opisiales civiles, nagtilipon palibut sa ila ginahunahunaan nga tagumatayon nga tawo kag magsiling, “May kamatayon ikaw sa imo mga bibig, batyaga ang imo mga say up, kag bawi-a sa atubangan namon ang tanan nga imo nasiling sa paglaglag sa amon.” Ang Reformador nagpamati kag wala magtingug; niyan sang pagkatapus ginsugo niya ang nagabantay sa iya nga bangouon sia sa iya higdaan, kag sang tumulok sa ila sing matadlong sang sila ang nagahululat sa iya sa pagbawi sang iya mga pinamulong nagsiling sia, sa malig-on, mabaskug nga tingug nga nagapakurug gihapon sa ila, “Dili ako mamatay, kondi rnagakabuhi, kag sa liwan ibuyagyag ang mga malaut nga mga buhat sang mga fraile.”*D'Aubigne, lib. 17, cap. 7. Sa katingala kag kahuya, ang mga monje nagdalalidali sa paggowa gikan sa iya hulut.AP 80.1

  Ang mga pulong ni Wicleff nagkatuman. Nagkabuhi pa sia sa pagbutang sa mga kamut sang iya kasimanwa sang labing gamhanan sa tanan nga hinganiban batok sa Roma—ang Biblia, ang tinangdu sang langit nga mangingalamiton sa paghilway, sh pag-iwag kag sa pagpakilala sang balita sa mga tawo.AP 80.2

  May yara nga madamu kag dalagku nga mga kaiwatan nga lalakbayon sa pagtuman sini nga buluhaton. Si Wicleff binugatan sang mga alantuson sa lawas; nahibaloan niya nga pila na lamang ka tuig ang nabilin sa iya sa pagpangabudlay; nakitan niya ang mga sulumpongon nga iya pagasugataon; apang sang pinabaskug sia sang mga saad sang Dios sa iya mga pulong, naglakat sia sing dayon nga dili mapunggan sang kahadluk. Sa kabug-osan nga kusug sang iya gahum sa painoino, bugana sa mga agi, ginpalawig sia kag gin-aman sa pinasahi nga kaaku sang Dios nga sa sining labing daku nga buluhaton. Sang pinun-an ang bug-os nga duta nga Kristohanon sang mga kagamu, ang Reformador sa iya ginakorahan nga banwa sa Lutterworth, wala magpamati sa bagyo nga nagakaakig sa sagowa, kondi iya ginbutang ang kaugalingon sa iya pinili nga buluhaton.AP 80.3

  Sang olihi ang buluhaton natapus,—Ang nahauna nga Biblia nabadbad sa Iningles. Ang pulong sang Dios nabukad sa Inglaterra. Ang Reformador wala na nagakahadluk sang bilanggoan okon sang kalerohan. Nabutang na niya sa mga kamut sang mga tawo nga Ingles ang kapawa nga dili gid mapalong. Sang iya paghatag sang Biblia sa iya kasimanwa, labi pa ang iya nahimo sa pagbugras sang gapus sang pagkaignorante kag sang mga bisio, kapin pa ang iya nahimo sa paghilway kag sa pagbayaw sang iya duta, sang sa iya nahimo bangud sa iya mga masidlahon nga mga pagdaug sa mga patag sa pag-awayan.AP 81.1

  Ang paagi sa pagsulat sa imprentahan wala pa mahibalo-i, kag sa mahinay kag mabudlay lamang nga pagpangabudlay ang huwad sang Biblia mapadamu. Lakas ang kabalaka sa pagkuha sang tolon-an, sa bagay nga madamu ang nagasululud sa kinabubut-on sa buhat sa paghuwad sa iya, apang maiwat nga ang mga manughuwad makasunod sang kinahanglan. Ang iban nga mga manggaranon nga manugbakal nagakinahanglan sang bilog nga Biblia. Ang iban nagDakal lamang sang iya bahin. Sa madamu nga hitabu mga pila ka panimalay ang nagaalamot sa pagbakal sing isa ka kopia. Sa sini nga bagay ang Biblia ni Wicleff nakakita sing dalan pasulud sa mga puluy-an sang mga tawo.AP 81.2

  Si Wicleff naggowa sa kadudulman sadtong Madulum nga Panag-on (siglo obseuro). Wala sing nauna sa iya nga iya sondan sang buhat sa pagreformar. Sang sia ang pinabangon kaangay sa kay Juan Bautista sa pagbuhat sang isa ka pinasahi nga buluhaton, manginmanugbantala sia sang isa ka bag-o nga panag-on. Apang sa balita sang kamatuuran nga iya ginpahayag may yara nga paghiusay kag kahimpit nga wala malabawi sang mga reformador nga nagsunod sa iya, nga wala pagani madangat sang iban, bisan pa sang mga isa ka gatus ka tuig nga nagsunod. Tama ka lapad kag kadalum ang pagpahamtang sang sadsaran, tama kalig-on kag ka totoo sang iya balayan, sa bagay nga dili na kinahanglan ang pagguba kag tukuron liwan sadtong mga nag-alabut sa olihi niya.AP 81.3

  Si Wicleff amo ang isa sang labing daku nga Reformador. Sa kasangkad sang painoino, sa kasinaw sing hunahuna, sa kalig-on sa paghawid sa kamatuuran, kag kaisug sa pag-apin sa iya, inangayan lamang sia sang mga pila ka tawo nga nagalabut sa olihi niya. Ang kaputli sang kabuhi, dili matinalak-on nga katutum sa pagtoon kag pagpangabudlay, walay dagta nga lcahanuut sa iya ginatoohan, kag gugma nga kaangay sang iya ni Kristo, katutum sa iya pag-alagdan, amo ang kabuhi sang una nga mga Reformador. Kag amo ini tanan wala sapayan sang kadulum sa panghunahuna kag pagkadunot sang mga pamatasan sa amo nga panag-on nga iya ginhalinan.AP 82.1

  Ang karakter ni Wicleff isa ka pamatuud sa manugpaalam, manugliwan nga gahum sang Balaan nga Kasulatan. Ang Biblia amo ang naghimo nga amo Sia. Ang tinguha sa paghakus sang labing daku nga kamatuuran sang binugna nagahatag sing kalab-as kag kusug sa tanan nga bahin sang lawas. Nagapahabok sang painoino, nagapatalum sang ihibalo kag nagapagulang sang juicio. . Ang pagtoon sang Biblia nagapadungganon sang tagsa ka hunahuna, balatiagon, kag tinguha nga dili mahatag sang bisan ano nga pagtolon-an. Nagahatag sing kalig-on sa mga tinutuyo, sing pagpailub, sing kabaskug, kag sing gahum batok sa manunumpong; nagafino sang karakter, kag nagapabalaan sang kalag. Ang isa ka hanuut matinahoron nga pagtoon sang Kasulatan, sa pagdala sang painoino sang manunoon sa pagpakighiangot sa walay katubtuban nga painoino magahatag sa kalibutan sing mga tawo nga may mabaskug kag labi ka aktibo nga painoino, kag sing dungganon nga principio, sing mga labi sang sa napatubas sang labing maayo nga paghanas nga nahatag sang pilosopia sang tawo. “Ang kasaysayan sang imo mga pulong nagapapawa,” ang siling sang Manugsalmo, “Nagapahangup ini sa mga bunayag,” Salmos 119:130.AP 82.2

  Ang mga pagtolon-an nga ginpanudlo ni Wicleff nagdayon sa paglapnag sa sulud sang isa ka dag-on; ang iya mga sumulonod nga ginatawag Wicleffistas kag Lolardos, dili lamang nga ang Inglaterra ang ila ginlapuslapus, kondi nga naglalapta man sa iban nga mga kadutaan, nga nagadalala sang kaalam sang Balita. Ang iban nga mga halangdon, kag bisan pa gani ang asawa sang hari, amo ang isa sang mga konvertido. Sa madamu nga mga duug may daku gid nga pagbalhin sa mga pagginawi sang mga tawo, kag ang mga simbolo sa pagsimba sa mga larawan nga iya sang Romanista ginkuha gikan sa iglesia.AP 83.1

  Apang sa wala madugay ang walay looy nga bagyo sang pagpanghingabut nagsintak sa ibabaw sadtong mga nagpalangahas sa pagbaton sang Biblia nga amo ang ila tuytuy. Ang mga monarka Inglesa, nga may daku nga handum sa pagpabaskug sang ila gahum bangud sa pag-aguin sang pagbulig sang Roma, wala mag-isol sa paghalad sa mga Reformador. Sing nahauna sa dag-on sang istoria sang Inglaterra, ang kalero amo ang ginsugo nga igasilot batok sa sadtong mga disipolos sang Balita. Ang pagmartir nagsololonod lamang. Ang mga manugapin sang kamatuuran, nga ginpanghimalaut kag ginapintasan makaula lamang sang ila pagtangis sa idulungug sadtong Ginoo sang Sebaot. Ginapangita sila subung nga mga kaaway sang iglesia kag mga mabudhi sa ginharian, apang nagapaladayon gihapon sila sa pagbantala sa mga secreto nga mga duug, nga nagapalanago sa labing maayo nga ila masarangan sa mga puluy-an sang mga imol, kag masunsun nagapalanago sa mga lungib kag mga gikab.AP 83.2

  Wala sapayan sang kasingkal sang pagpanghingabut, ang malinong, matiuoohon, hanuut, mapainilubon nga pagprotesta batok sa bugana nga pagkadunot sang pagtoo sa religion ginpadayon sa pagbantala sa sulud sang mga pila ka siglo. Ang mga Kristohanon sadtong una nga mga panag-on nakahibalo sang kamatuuran sa bahin lamang, apang nakatoon sila sa paghigugma kag sa pagtuman sang pulong sang Dios, kag sing mapailubon gin-antus nila ang tanan tungud sa Iya. Kaangay sa mga disipolos sa adlaw sang mga apostoles, madamu ang naghalalad sang ila pagkabutang sa kalibutan bangud sa bulu-haton ni Kristo. Yadtong mga ginatugutan sa pagpuyo sa ila kaugalingon nga puluy-an, sing malipayon nagapasaput sang ila mga ginapanapok nga mga kautoran; kag sang sila naman ang ginpanabog, ginbaton nila sing malipayon ang kapalaran sang isa ka sinubol. Linibolibo, matuud, ang mga pinanhadlukan sang kaakig sang ila manughingabut, ang nagbalakal sang ila kahilwayan bangud sa paghalad sang ila pagtoo, kag ginpagowa gikan sa mga bilanggoan, pasaputan sing mga saput sa pagpenitensia, sa pagbantala sang ila paghinulsul kag pagbalik. Apang madamu man, dili lamang kay diutay, —kag sa ila amo ang mga tawo nga natawo sa dungganon nga familia kag mapailubon kag manubu nga mga tawo,—ang naghalatag sing pagpamatuud sa walay kahaluk sa kamatuuran sa sulud sang makangilidlis nga bilanggoan, sa “tore ni Lolardo,” kag sa tunga sang pagsakit kag dabdab, nagakalalipay nga sila gin-isip nga mga takus sa paghibalo “sang pagpakighiupod sa Iya pag-antus.”AP 83.3

  Tungud sa mga sinulat ni Wicleff nga si Juan Huss sang Bohemia, natuytuyan sa pagsikway sang madamu nga mga sayup sang Romanismo kag mag-impon sa buluhaton sa pagliwan. Busa sa sining duha ka kadutaan nga nabulag sing malayo, ang binhi sang kamatuuran napanggas. Gikan sa Bohemia ang buluhaton naglapnag sa iban nga mga duta. Ang mga painoino sang mga tawo natuytuyan pabalik sa dugay na nga nalipatan nga pulong sang Dios. Ang langitnon nga kamut nag-aman sang dalan nga sa labing daku nga pagreformar.AP 84.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents