Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Si Huss Ginbilanggo

  Sa iya pag-abut sa Constanza si Huss ginhatagan sing bug-os nga kahilwayan. Sa salvo-conducto nga ginhatag sang emperador sa iya gindugang ang pagpasalig sang papa nga pagabantayan sia sa iya mga kaaway. Apang sa paglalis sining solemne kag sinulitsulit nga pahayag, ang Reformador sa wala lamang madugay ginpadakup, sa sugo sang mga papa kag mga kardinal, kag isulud sa kalaakigan kag makangilidlis nga bilanggoan. Sang olihi ginhalin sia sa isa ka mabakud nga kastilyo sa tabok sang Rin, kag didto ginsulud sia nga binilanggo.AP 93.1

  Ang papa, nga wala gid naganancia sa iya paglalis sang iya saad, sa wala madugay ginsulud sa amo man nga bilang-goan.*Bonneehose Vol. 1, p. 247. Namatud-an sia sa atubangan sang konsilyo nga nakahimo sang labing makahuluya nga sala, labut pa sang pagpatay, simonia,*Simonia, sala sa pagbaligya sang mataas nga palangakoan sang mga eclesiastico. kag pagpanlahi, “mga sala nga dili bagay igmitlang.” Siling sang tinaga nga naggowa gid sa baba sang konsilyo; kag sang katapusan ginkuha sia sing tiara,*Tiara, kerona sang papa nga nagarepresentar sang iya gahum temporal kag sa purgaturio. kag isulud sa bilanggoan. Ang mga nagasulumpong sa papa, ginpanubul, kag ang isa ka bag-o nga papa ginpili.AP 93.2

  Ang pagbilanggo sa kay Huss nagtuga sing daku nga kaakig sa Bohemia. Ang mga makagagahum nga mga dungganon nakigpulong sa konsilyo sing hanuut sa pagprotestar batok sa sini nga pagpigos. Ang emperador nga indi maluyag sa pagtugot nga lapason ang salvo-conducto, nagbatok sa sentensia nga ginhimo sa kay Huss. Apang ang kaaway sang Reformador nagadumot kag nagtapat gid kag sila ang nagdaug.AP 93.3

  Sang pinaluya sang balatian kag sang pagbilanggo,—tungud sang kabasa kag kabaho sang hangin sa makangilidlis nga bilanggoan nagbalatian sia nga diutay lamang matapus ang iya kabuhi,—gindala si Huss sang olihi sa atubangan sang mga consilyo. Nga nagadala sang mabug-at nga kadena nagtindug sia sa atubangan sang emperador nga ang iya dungug kag maayo nga pagtoo ginsaad anay sa pagluwas sa iya. Sa sulud sang malawig nga paghukum sa iya sing malig-on iya ginaapinan ang kamatuuran, kag sa atubangan sang nagkatipon nga mga halangdon sang iglesia kag sang estado, ginbungat niya ang solemne kag matutum nga protesta batok sa kaduluntan sang mga pangolo sang iglesia. Sang pinamangkot sa pagpili kon diin ang iya batonon ang pagsikway sang iya mga pagtolon-an okon mag-antus sang kamatayon, iya gin-ano ang kapalaran sang isa ka martir.AP 93.4

  Sa katapusan si Huss gindala sa atubangan sang konsilyo. Isa yadto ka daku kag masidlakon nga kadam-an,—ang emperador, ang mga princesa sa emperio, ang mga dungganon nga mga deputados, ang mga kardinal, mga obispo, mga pari, kag ang labing dalagku nga kadam-an nga nag-alabut sa pagtan-aw sang hitabu sa sini nga adlaw. Gikan sa tanan nga bahin sang ginharian nga Kristohanon, nagtililipon ang mga saksi sining nahauna nga labing daku nga halad sa malawig nga pagsinumponganay agud sa pagkuha sing kahilwayan sang konsiensia.AP 94.1

  Tungud nga gintawag sia sa paghatag sang iya katapusan nga pagtapat, si Huss nagdumili sa pagbiya kag sang iya tinulok sang nagapalanlapus nga panulok ang monarka, nga naglapas sa labing makaholuya ang iya mga pulong nga may sumpa, sia nagsiling, “Nagtapat ako, sa akon kaugalingon nga kabubut-on, sa pagpahayag sa atubangan sini nga konsilyo, sa idalum sang pag-apin sang publico kag sang pagtoo sang emperador nga nanginkatambong diri karon.”*Bonneehose, Vol. II. P. 84. Ang nawong ni Sigismundo nagpalamula sang nagtinulok ang tanan nga mga mata sang kadam-an sa iya.AP 94.2

  Tungud kay nahimo na ang sentensia, ang pag-alagdan sa pagpakahuya nagsugod. Ang obispo nagpasaput sa ila binilanggo sing saput sa pagkapari, kag sang nabaton niya ang Saput sa pagkapari, sia nagsiling, “Ang aton Ginoong Jesukristo ginpasaputan sing maputi nga saput, sa tuyo sa pagpasipala, sang pagdala, sa iya ni Herodes sa atubangan ni Pilato.*Id. P. 86. Sang ginlaygayan naman sia sa paghinulsul, nagsabat sia nga nagaatubang sa mga tawo: “Sa ano nga nawong, akon pagahangdon ang mga langit? Anhon ko nga pagtuluk sa sadtong kadam-an sang mga tawo nga akon ginwalihan sang putli nga balita? Dili; ginapakamahal ko ang ila kaluwasan labi sang sa sining kailo nga lawas, nga ginatigana na karon sa kamatayon.” Ang saput gin-uba sing isa isa, ang kada isa ka obispo nagmitlang sing paghimalaut sang nagalumo sang iya bahin sini nga buluhaton. Sang olihi, “ginbutangan nila ang iya olo sing korona nga papel nga mataliwis sa punta nga napintahan sang inakasiligni nga larawan sang mga yawa kag nasulatan sang mga pulong ‘Pangolo ng erejes’ nga maathag gid sa atubangan. ‘Sing labing malipayon’ ang siling ni Huss. ‘Akon nga gamiton ining purungpurung sang kahuluyan tungud sa imo, O Jesus, nga nagbaton sang purungpurung nga tunukon tungud man sa akon.’”AP 94.3

  Sang nasaputan sia sing subung, “ang mga obispo nagsiling, ‘Karon ginatugyan namon ang imo kalag sa yawa.’ ‘Kag ako,’ ang siling ni Juan Huss nga naghangad sang iya mga mata sa langit, ‘nagatugyan sang akon espiritu sa Imo mga kamut, O Ginoong Jesukristo, tungud kay ikaw ang nagtubus sa akon.’”*Wylie, lib. 3, cap. 7.AP 97.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents