Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagtapat ni Carlos Quinto

  Duha ka nagabatokay nga opinion sa karon ang ginaatubang sang mga kabahin sang Dieta. Ang mga emisario kag ang mga tulugyanan sang papa nagpilit nga ang salvo-conducto sang Reformador dili pagsapakon. “Ang suba sang Rin,” ang siling nila. “amo ang magabaton sang iya abo, subung sang iya pagbaton sa kay Juan Huss sang isa ka siglo nga nagligad.”*D'Aubigne, Lib. 7. rap. 9. Apang ang mga principe sang Alemania, bisan nga sila sa ila kaugalingon mga sumulonod sang papa kag hayag nga kaaway ni Lutero, nagpamalabag nga ang amo nga pagtimulang sang pagtoo sang mga tawo. magamusing sang dungug sang nasion. Ila nga gintudlo ang mga kalalat-an nga nagsunod sa kamatayon ni Huss, kag magsiling nga dili sila magapangahas sa pagtawag nga mahulog sa Alemania, kag sa olo sang ila pamatanon nga emperador, yadtong makasiligni nga mga kalautan.AP 149.1

  Si Carlos sa iya kaugalingon sa iya sabat sa sining talamayon nga hunahuna nagsiling, “Bisan madula ang dungug kag ang pagtoo sa bilog nga kalibutan, makakita sila sing palanaguan sa mga tagiposoon sang principe.”11 Ginapilit pagid sia sang labing mapait nga kaaway ni Lutero nga papanhon nga pag-alimahon ang Reformador subung sang pagalima ni Sigismuiulo sa kay Iluss, —nga itugyan sia sa kalooy sang iglesia; apang sang iya nga ginpanumdum ang talan-awon sang si Iluss didto sa atubangan sang kadam-an nga nagatudlo sa iya talikala kag padumdumon ang monarka sang iya ginsaad nga pagtoo si Carlos Quinto nagsiling, “Dili ako hunt magpakainit subung sa kay Sigismundo.”* Tan-awu ang Lenfan, “History of Council of Constance,” lib. 1, p. 422.AP 149.2

  Apang si Carlos nagpatig-a kag sikwayon ang kamatuuran nga ginpahayag ni Lutero. “Nagtapat ako sing malig-on sa pagsunod sang solondan sang akon mga ginikanan,” 11 ang sulat sang monarka. Nagtapat sia nga dili sia maggowa sa banas sang pamatasan ni magalakat sa dalan sang kamatuuran kag sang katarungan. Tungud kay nahimo sang iya mga ginikanan, pagaitib-ong niya ang papanhon, pati ang iya tanan nga kapintas kag kaduluntan. Ini amo ang iya gintindugan, iya gindumilian ang pagbaton sang bisan ano nga kapawa nga kapin sang sa nabaton sang iya mga ginikanan, okon pagbuhat sang katungdanan nga wala nila mahimo.AP 149.3

  May yara nga madamu sa karon nga mga adlaw nga nagapangalig-on gihapon sa una nga mga pamatasan kag mga tra-idision sang ila mga ginikanan. Kon ang Ginoo magpadala sa ila sing dugang nga kapawa, dumilian nila sa pagbaton, tungud kay wala mahatag sa ila anay mga ginikanan, dili man sile magabaton. Wala kita maliamtang sa naigo-an sang aton mga ginikanan, busa ang aton katungdanan kag mga responsabilidad dili man kaangay sang sa ila. Ang Dios dili konforme nga bantayan naton ang mga pagsolondan sang aton mga ginikanan kag takson sa ila ang kon ano nga katungdanan nga natungud sa aton sa baylo sang pag-usisa sang mga Pulong sang kama-tuuran sa aton kaugalingon. Ang aton katungdanan labi sa kadaku sang sa sadtong iya sang aton mga ginikanan, pagasukton kita sang kapawa nga ila nabaton kag ginpalaton subung nga panublion naton, kag pagasukton man kita tungud sang dinugng nga kapawa nga sa karon nagabanaag sa aton gikan sa mga pulong sang Dios.AP 150.1

  Si Lutero na niyan ginsugo sa gahum sang emperador sa pagpauli, kag iya nga nahibal-an nga ini nga pahibalo pagasundon sing dimadugay sang paghimalaut sa iya. Ang manugpahadluk nga gal-um nagadulum sa ibabaw sang iya dalanon; apang sang tumaliwan sia gikan sa Worms, ang iya tagiposoon pinun-an sing kalipay kag pagdayaw. “Ang yawa sa iya kaugalingon,” ang siling niya, “nagbantay sang ganhaan sang papa; apang si Kristo naghimo sing malapad nga lulutsan, kag napilitan si Satanas sa pagpanuad nga ang Ginoo labi ka gamhanan sa iya.”*D'Aubigne, lib. 7, cap. 11.AP 150.2

  Sa tapus sang iya pagtaliwan, nga sa gihapon nagahandum nga ang iya pagkalig-on dili paghangpon nga pagrebok, nagsulat si Lutero sa emperador. “Ang Dios, nga amo ang manugusisa sang tagiposoon, amo ang akon saksi,” ang siling niya, “nga handa ako sa labing hanuut sa pagtuman sang imo pagkahalangdon, sa kadungganan kag sa kahuluy-an, sa kabuhi kag sa kamatayon, kag sa wala sing pamili, luwas lamang ang Pulong sang Dios, nga bangud sa iya nagakabuhi ang tawo. Sa tanan nga buluhaton sini nga kabuhi, ang akon pagtoo dili mationg, tungud kay diri ang pagkapierde okon ang pagdaug wala sing ano man sa kaluwasan. Apang kon nahanungud na gani sa mga butang nga walay katubtuban, dili buut ang Dios nga ang tawo magpanugyan sa tawo. Tungud kay ang amo nga pagpasakup sa mga butang nga espirituhanon amo ang matuud nga pagsimba, nga dapat lamang igtugyan sa Manunuga sing bug-os.”*D'Aubigne, lib. 7, cap. 11.AP 151.1

  Sang iya pagpauli gikan sa Worms, ang pagbaton sa kay Lutero labi pa ka dalayawon kon ipaangay sa iya pagkadto didto. Ang mga halangdon nga mga eclesiastico nagbaton sang exkomulgado nga monje, kag ang mga gumalahum civil nagpadungug sa tawo nga ginsikway sang emperador. Ginpilit sia sa pagwali, kag wala sapayan sang pagdumili sang emperador, nagsaka sia liwan sa pulpito. “Wala ko igsaad ang akon kaugalingon sa pagtalikala sang pulong sang Dios,” ang siling niya, “kag dili gid ako.”*Id., “Martyn,” lib. 1, p. 420.AP 151.2

  Wala lamang madugay nga nakahlin sia gikan sa Worms, kag madaug sang Romano katoliko ang emperador sa paghimo sing sugo batok sa iya. Sa sini nga sugo si Lutero ginsikway subung kay “Satanas gid sa iya kaugalingon sa bayhon sang tawo nga nasaputan sang saput sang monje.”*Id., “Martyn,” lib. 1, p. 420. Ginsugo nga sa gilayon sang matapus ang dag-on nga ginatugut sa iya salvo-conducto, ang sugo himoon sa pagpauntat sang iya buluhaton. Ang tanan nga mga tawo gindumilian sa pagpasaput sa iya sa balay, sa paghatag sa iya sing pagkaon okon ilimnon, okon sa pagbulig sa iya sa pulong okon sa buhat, sa dayag kag sa tago. Pagadakpon sia sa bisan kon diin lamang makita, kag dal-on sa manggagahum. Ang iya man mga sumulonod pagabilanggoon, kag pang-agawon ang ila mga pagkabutang. Ang iya mga sinulat pagalaglagon, kag sa katapusan ang tanan nga magbuliat sing batok sa sini nga sugo pagailakip sa paghimalaut. Ang principe sa Sajonia, kag ang mga principe nga labing tunay nga abyan ni Lutero, nagtalaliwan sa Worms sa gilayon sa tapus sang iya man pagtaliwan kag ang sugo sang emperador nakabaton sing pagpamatuud sang Dieta. Sa karon labi na ka mahimayaon ang mga Romanista. Ginkabig nila nga natakup na ang kapalaran sang Reformasion.AP 151.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents