Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Pagsumponganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ang Pagbadbad sang Bag-ong Katipan

  Sang pagbalik ni Lutero gikan sa Wartburg, iya nga natapus ang pagbadbad sang Bag-ong Katipan, kag ang balita sa wala lang madugay nahatag sa mga tawo sa Alemania sa ila gid kaugalingon nga pamulong. Ini nga binadbad binaton upod sang labing daku nga kalipay sadtong mga ragahiligugma sang kamatuuran; apang ginsikway sa kaakig sadtong nagpalabi sang mga pinalatonlaton nga sugid kag mga kasugoan sang tawo.AP 156.2

  Ang mga pari hinadlokan nga ang mga kubus nga mga tawo magapakigbais na sa ila sa pulong sang Dios, kag nga ang ila kaugalingon nga pagkaignorante mabukaran. Ang hinganiban sang ila tawohanon nga katarungan walay gahum batok sa hinganiban sang espiritu. Ang Roma nagpatawag sa tanan nga mangagahum nga pagput-an ang paglapnag sang mga Kasulatan; apang ang mga sugo, ang pag-exkomulgar, kag ang mga pagsakit wala man sing gahum. Sing labi ang ila pagtagudili kag pagdumili sang paglapnag sang Biblia, nagalabi man ang kabalaka sang mga tawo sa paghibalo kon ano gid ang iya ginatudlo. Ang tanan nga sarang makabasa mga may kabalaka sa pagbasa sang pulong sang Dios sa ila kaugalingon. Ginadaladala nila upod sa ila, kag basahon sing sulitsulit, kag dili pagid sila maayawan tubtub nga masaolo nila ang kalabanan. Sang makita ni Lutero kon daw ano ang kabalaka sang mga tawo sa pagbaton sang Bag-ong Katipan, iya gilayon ginsugoran ang pagbadbad sang Daan nga katipan. kag palapnagon ang bahin nga iya matapus sa gilayon.AP 156.3

  Ang mga sinulat ni Lutero ginabaton sa mga siudad subung man sa mga minoro. “Ang mahimo ni Lutero kag sang iya mga abyan. ginapalapnag sang iban. Ang mga monje nga nagapalamati sang pagkadili matarung sang mga katungdanan sa monastiko. nga mga mahinandumon sa pagbaylo sang ila malawig nga kabuhi sa katamad sa isa nga sa kapisan, apang mga ignorante sa pagbantala sang pulong sang Dios, naglalakat sa mga probinsia nga magaduluaw sa mga minoro kag mga pamalay, kag magpamaligya sang mga tolonan nga hinimoan ni Lutero kag sang iya mga abyan. Ang Alemania sa wala madugay nagadulum lang sang mga maisug nga mga kolportor.”*D'Aubigne, lib. 3, cap. 11.AP 159.1

  Ini nga mga sinulat ginton-an upod sang inadalum nga kabalaka sang mga manggaranon kag mga imol, sang mga ma alam kag mga ignorante. Kon gab-i ang mga maestro sa mga eskuelaban sa minoro magabasa sing mabaskug sa iya sa mga tagdiutay nga kinabon nga nagkatipon sa palibot sang da bok. Upod sang tanan nga pagtinguha. ang iban nga mga ka lag mapabatyag sang kamatuuran. kag nagabalaton sang pulong sa kalipay, kag bunt man sa balns sa pagsugid sang ma ayo nga balita sa iban.AP 159.2

  Ang mga nagkalainlain nga mga tawo makita nga nagadalala sang Biblia sa ila kamut nga nagaapin sa mga pagtolon-an sang Reformasion. Ang mga Katoliko Romano nga nagatugyan sang pagtoon sang Kasulatan sa mga pari kag mga monje, natawag na karon sa ila nga pagbaison ang bag-o nga pagtolon-an. Apang tungud kay mga ignorante tanan sa Kasulatan kag sang gahum sang Dios, ang mga pari kag ang mga fraile dinaug sing bug-os sadtong ila ginsubol nga mga ignorante nga mga erejes. “Ay,” ang siling sang isa ka magsusulat nga katoliko. “Nabuyok ni Lutero ang iya mga sumulonod sa dili pagbutang sang pagtoo sa bisan ano nga pagtolon-an nga liwan sa Balaan nga Kasulatan.”*D'Aubigne, lib. 9, cap. 11. Kadam-an ang nagatililipon sa pagpamatisa kamatuuran nga ginatukud sang mga tawo nga may diutay lamang mang nga kaalam, kag ginabais pagani sa mga mangin-alamon kag mga batid nga mga teologo. Ang makahuluya nga pagkaignorante sining mga dalagku nga mga tawo nagadalayag sang masumpong ang ila mga katarungan sang mga sinsilyo nga mga pagtolon-an ang pulong sang Dios. Ang mga mamumugon, ang mga soldado, mga babae, kag bisan pa ang mga kabataan, nakasaladsad pa sing labi sang mga pagtolon-an sang Biblia sang sa sadtong mga pari kag mga mangin-alamon nga mga doktor.AP 159.3

  Sang makita sang mga eclesiastico Romano nga nagabuluhin ang ila mga tumalambong. nagdalangup sila sa pagpabulig sa mga gumalalhum sa banwa, kag sa tanan nga bagay nga yara sa ila gahum nagtilinguha sa pagpabalik sang ila manugpalamati. Apang ang mga tawo nakakita sa bag-o nga mga pagtolon-an nga nagbusug sang kagutum sang ila mga kalag, kag nagtalalikod sila gikan sa sadtong nagpakaon sa ila sing madugay sang upa sang mga binabaylan nga pagsolondan kag mga sugid nga tawohanon.AP 160.1

  Sang dumabdab ang pagpanghingabut batok sa manunudlo sang kamatuuran, ginpamatian nila ang pulong ni Kristo, “Kon naghingabuton kamo sa sini nga banwa, palagyo kamo sa isa.” Mateo 10:23. Ang silak naglalapus sa bisan diin lamang. Ang mga nagapalagyo makakita sing mga mainakupon nga mga tawo nga magabukas sang ila gawang sa pagbaton sa ila, kag didto magapabiliu sila, kag ibantala si Kristo, kon kaisa sa mga iglesia, kag kon dili sila pagtugutan, sa mga kabalayan okon sa mga plasa. Sa bisan diin lamang sila pagapamatian ini ginakabig nila nga isa ka balaan nga simbahan. Ang kamatuuran nga ginabantala sa subung nga kusug kag pagsalig, nagalapta sa dili masagang nga gahum.AP 160.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents